Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Spotkanie sołeckie

W środę, 29.04.br. w wyremontowanej sali przy remizie OSP Bukowo miało miejsce spotkanie dla sołtysów oraz radnych poszczególnych sołectw Gminy Murów. Spotkanie zorganizowane w godzinach popołudniowych było dedykowane tematyce wokół Programu Odnowy Wsi oraz wytycznych nowego okresu programowania 2014-2020 i możliwości dofinansowania przedsięwzieć i inicjatyw wynikających z potrzeb mieszkańców naszej gminy.

Reprezentujący sołectwa Gminy Murów sołtysi, radni i zaangażowani mieszkańcy zostali poinformowani w szczególności o możliwości dofinansowania projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW 2014-2020), w tym programu LEADER i związanej z nim opcji grantów. W dalszej kolejności przedstawiono plany inwestycyjne gminy w związku z przynależnością do Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska oraz Partnerstwa na Rzecz Stobrawskiej Strefy Rekreacji i Rehabilitacji.  

Jednym z głównych punktów programu były założenia Programu Odnowy Wsi i przybliżenie uczestnikom zasad przeprowadzania inicjatyw pod kątem wytycznych ww. programu. Nieodzwonym elementem nowego okresu finansowania ze środków unijnych będzie zgodność planowanych projektów z założonymi inwestycjami podjętych dotychczas  planów odnowy miejscowości. Sołtysi naszych sołectw będą pracowali przy wsparciu swoich mieszkańców oraz gminy nad aktualizacją założeń planów odnowy miejscowości. Gmina zaś adekwatnie do sołectw przygotowuje podstawowe założenia do nowej strategii rozwoju gminy. Ww. dokumenty strategiczne będą opracowywane równolegle w 2015r.
Do prac nad nową strategią rozwoju gminy zostaną zaproszeni przedstawiciele naszych sołectw oraz osoby z sektora społecznego (społecznicy, reprezentanci organizacji pozarządowych, itd.) i prywatnego (lokalni przedsiębiorcy, rzemieślnicy, itd.).  
Ponadto Wójt Gminy Murów przedstawił kandytata na tegoroczną kategorię „Najpiękniejszej Wsi” konkursu Piękna Wieś Opolska. Konkurs ów nierozerwalnie kojarzy się z Programem Odnowy Wsi i projektami przeprowadzonymi dzięki inicjatywie i pracy społecznej mieszkańców wsi. Komisja konkursowa docenia rokrocznie projekty z terenu Województwa Opolskiego, gdzie zaangażowanie mieszkańców w rozwój i uatrakcyjnianie swoich sołectw jest godny do naśladowania. Kandydatem do tytułu „Najpiękniejszej Wsi” jest w tym roku sołectwo Zagwiździe.
Jednym z punktów programu spotkania była również promocja sołectw na łamach urzędowej strony www.murow.pl. Poproszono reprezentatntów sołectw o nadsyłanie informacji o zbliżających się imprezach i inicjatywach w celu ich rozpropagowania, jak i przesyłania materiałów z już odbytych spotkań, aby informacja o nich trafiła do wsyztskich mieszkańców gminy i nie tylko.

Podczas spotkania podjęto również tematykę wokół tegorocznych obchodów Dożynek Powiatowych, organizowanych przez Gminę Łubniany wraz z Łubniańskim Ośrodkiem Kultury. Poddano do dyskusji wybór delegacji na tegoroczne dożynki, decyzja jakie sołectwo będzie reprezentowało gminę zapadnie w połowie maja b.r.

Kwietniowym spotkaniem w sołectwie Bukowo gmina zaingurowała serię spotkań dla przedstawiecieli naszych sołectw. Spotkania mają posłużyć budowie dobrej współpracy pomiędzy gminą, a sołectwami oraz usprawnić dialog wewnętrzny w naszej gminie.
Kolejne spotkanie zaplanowane jest na lipiec br. Konkretny termin, jak i miejsce zostaną podane w stosownym czasie do informacji (listownie oraz na łamach strony www.murow.pl). Spotkania będą organizowane każdorazowo w innym sołectwie, gdzie gospodarze będą mieli okazję zaprezentować dorobek wspólnych inicjatyw, zaangażowania i pracy społecznej swoich mieszkańców.  

Tekst i fotorelacja: UG Murów