Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Ogłoszenie

Ogłoszenie Wójta Gminy Murów o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stare Budkowice. Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2015 poz 199 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Murów uchwały Nr IX/60/2015 z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stare Budkowice.

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2013 poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do strategicznej prognozy oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stare Budkowice.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia tj. do dnia 15 września 2015r.

Wnioski należy składać: na piśmie na adres Urzędu Gminy w Murowie, ul. Dworcowa 2, 46-030 Murów, ustnie do protokołu, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres ug@murow.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


                                                           Wójt Gminy Murów
                                                                        /-/
                                                           Andrzej Puławski

 

Tekst w wersji pdf: PDFogłoszenie.pdf (26,79KB)