Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Ogłoszenie-konsultacje społeczne

Na podstawie art. 17 pkt. 9 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 z póź.zm.) oraz art. 39 ust.1pkt. 3 i 4, art. 46 pkt. 1, art. 54 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013, poz. 1235 z późn.zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Murów Nr V/34/2015 z dnia 5 lutego 2015r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Zagwiździe wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 17.08.2015r. do 15.09.2015r.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Murowie,46-030 Murów, ul. Dworcowa 2, pokój 16 w godzinach pracy Urzędu od godz. 7:15 do 15:15 (od wtorku do piątku) lub od godz. 8:00 do godz. 16:00 (w poniedziałek).

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego odbędzie się w dniu 07.09.2015r. w siedzibie Urzędu Gminy w Murowie, 46-030 Murów, ul. Dworcowa 2, w Sali Ślubów na I piętrze o godz. 10.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w terminie 14 dni od zakończenia okresu wyłożenia projektu zmiany planu tj. do 05.10.2015r.
Jednocześnie zainteresowani mogą składać uwagi w postępowaniu dotyczącym strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w, na piśmie, w Urzędzie Gminy Murów lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: inwest@murow.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w terminie podanym wyżej.

Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Wójt Gminy Murów.
                                                                  Wójt Gminy Murów
                                                                              /-/
                                                                  Andrzej PuławskiTekst ogłoszenia w wersji pdf: PDF8_Ogloszenie_konsultacje spoleczne.pdf (15,06KB)