Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Ogłoszenie

Wójt Gminy Murów zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn. „ Zakup i wykonanie szczepień przeciwko wirusowi HPV”. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 2901.2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy). Kompletne oferty zawierające formularz oferty wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 26.01.2016 r., do godz. 15.00 w Urzędzie Gminy w Murowie, ul. Dworcowa 2, 46-030 Murów.

WYKAZ WYMAGANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW OFERENTÓW (szczegółowy opis w "OGÓLNYCH ZASADACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO")

1.    Formularz Oferty
2.    Oświadczenie Oferenta o :

  • zapoznaniu się z treścią  zapytania ofertowego oraz warunkami dotyczącymi przedmiotu  zapytania ofertowego – zał. 5
  • zapoznaniu się i akceptacji warunków i wzoru umowy – zał. nr 5
  • zobowiązaniu się do wykonania zakresu świadczeń zdrowotnych wynikających z warunków dotyczących przedmiotu zapytania ofertowego w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada  2016r. – zał. nr 5
  • zdolności  organizacyjno - prawnej i finansowej do udzielania  świadczeń  zdrowotnych  w ilości wskazanej w zapytaniu ofertowym – zał. nr 5

3.    Oświadczenie  wykonawcy (dotyczące wykazu osób)- zał. nr 3
4.    Oświadczenie  wykonawcy (podmiot określony w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r.  
       o działalności  leczniczej) – zał. nr 4
5.    Zgoda rodzica – zał. nr 6 wzór zgodny z załącznikiem Nr 1 do  Gminnego Programu  profilaktyki raka szyjki macicy – szczepienie HPV na lata 2016-2021 przyjętego uchwałą Rady Gminy Murów Nr  XI/73/2015
6.    Kserokopia polisy OC, obejmującej  szkody będącej następstwem  udzielania świadczeń zdrowotnych przez cały okres obowiązywania umowy (potwierdzonej za zgodność z oryginałem

Wykaz załączników do pobrania (w wersji edytowalnej oraz w wersji pdf):

DOCOGÓLNE ZASADY ZAPYTANIA OFERTOWEGO.doc
DOCFormularz oferty.doc
DOCProjekt umowy- załącznik 2.doc
DOCZałącznik nr 4 do oferty.doc
DOCZałącznik nr 3 do oferty.doc
DOCZałącznik nr 5 oświadczenie Oferenta.doc
DOCZgoda rodzica - zał. nr 6.doc

PDFOGÓLNE ZASADY ZAPYTANIA OFERTOWEGO.pdf
PDFFormularz oferty.pdf
PDFProjekt umowy- załącznik 2.pdf
PDFZałącznik nr 3 do oferty.pdf
PDFZałącznik nr 4 do oferty.pdf
PDFZałącznik nr 5 oświadczenie Oferenta.pdf
PDFZgoda rodzica - zał. nr 6.pdf