Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Warsztaty z zagospodarowania terenów wsi

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczyna nabór uczestników na warsztaty* z wzorcowego zagospodarowania terenów wewnątrz wsi i poza obszarem zabudowań z wykorzystaniem rodzimych gatunków roślin pn. „Zachowajmy cenną bioróżnorodność Opolszczyzny”.

Cel warsztatów :

Celem warsztatów będzie zwrócenie uwagi mieszkańców wsi na potrzebę ochrony przyrody, rodzimych gatunków roślin, obszarów cennych przyrodniczo, w tym obszarów Natura 2000, aby w ten sposób ocalić dziedzictwo przyrodnicze Opolszczyzny. Przed mieszkańcami opolskich wsi postawione zostanie zatem kolejne wyzwanie –ochrony otaczającego środowiska przyrodniczego, bioróżnorodności przyrodniczej. W efekcie obok zachowania dziedzictwa zabytkowego, kulturowego i kulinarnego uwaga liderów odnowy wsi zostanie zwrócona naotaczającą wsie przyrodę, na zachowanie rodzimych gatunków roślin i zwierząt oraz uwrażliwienie na występowanie w otaczającym ich środowisku chronionych gatunków flory i fauny.

Efekty prowadzonych warsztatów mają zostać zobrazowane w postaci projektu koncepcji urządzenia terenu zgodnej z tradycją i poszanowaniem przyrody. Jednocześnie zmierza się do pokazania piękna opolskich wsi, na co ma wpływ nie tylko to, co można zobaczyć, ale także szmer liści i strumienia, zapach powietrza, czy szum wiatru.

Więcej informacji w załączonych dokumentach:
PDF01_WarsztatyZagospodarowanieTerenu_RegNaboru.pdf
DOC02_FormularzZgłoszeniowyWarsztaty.doc
 

*Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu „Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego" (nr decyzji RPOP.05.01.00-16-0001/15-00) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5 - Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.1- Ochrona różnorodności biologicznej.

bioxlogoxgradient.png