Logo BIP Logo ePUAP
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ

Kierunek FIO - granty

Informujemy, iż trwa nabór wniosków na granty do 5.000,00zł w ramach projektu "Kierunek FIO" dla grup formalnych i nieformalnych. Termin składania wniosków na granty trwa jeszcze do 11.04.2016 r. Organizatorem projektu jest Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy".

Nabór wniosków o dofinansowanie ogłoszony został na następujące działania:

 1. Realizację projektu w dowolnej ze sfer pożytku publicznego.
 2. Rozwój młodej organizacji pozarządowej lub innego podmiotu uprawnionego do wnioskowania, zarejestrowanego na terenie woj. opolskiego.

Adresatami projektów muszą być osoby mieszkające w województwie opolskim.

Więcej informacji na stronie organizatora: kliknij tutaj.

Cel główny: zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.

Cele szczegółowe:

 1. Zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych.
 2. Wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalne.
 3. Wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych.
 4. Wzmocnienie potencjału III sektora.

Termin składania wniosków: 14/03/2016 – 11/04/2016

Limit dostępnych środków: 311 600,00 zł

Beneficjenci: 

 1. Młoda organizacja pozarządowa (do 18 miesięcy), której siedziba jest na terenie województwa opolskiego.

Organizacja pozarządowa zgodnie z definicją zawartą w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub inny podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 tejże ustawy, tj.:

 • osoba prawna i jednostka organizacyjna działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;
 • stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego;
 • spółdzielnia socjalna;
 • spółka akcyjna i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klub sportowy będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
 1. Grupa nieformalna

To nie mniej niż trzy osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, pełnoletnie zamieszkujące na terenie województwa opolskiego, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej

 1. Grupa samopomocowa

To grupa min trzech pełnoletnich osób, której aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jej członków.

Czas realizacji projektów:  Projekty można realizować w okresie od 20 maja 2016  do 30 września 2016 r.

Wysokość dotacji: Kwota dotacji nie może przekraczać 5 000,00 zł.

Minimalna kwota wnioskowana wynosi 3 000,00 zł.

Miejsce składania wniosków:

Konkurs obsługuje dwóch operatorów:

 1. Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
 2. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”

Do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”, składają wnioski młode organizacje mające swoją siedzibę na terenie/ przedstawiciele grupy nieformalnej i samopomocowej zamieszkujący m.in. teren:

Powiat opolski
Gminy: Popielów, Murów, Dobrzeń Wielki, Łubniany, Turawa, Ozimek, Chrząstowice (7)

Więcej informacji na stronie organizatora: kliknij tutaj.

starter_strona-programowa-kierunek-FIO.png