Logo BIP Logo ePUAP
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Oferta dla przedsiębiorców należących do sektora MŚP

Każda Twoja inwestycja służy ochronie środowiska. Kupuj, buduj, remontuj. Nie zaprzepaść szansy rozwoju swojej Firmy i skorzystaj z pożyczek udzielanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (WFOŚiGW w Opolu) . Pracownicy WFOŚiGW w Opolu odpowiedzą na wszelkie pytania i wątpliwości pod nr tel. 77 45 45 891 wew. 103, 129, 149. Wszelkie pozostałe informacje i dokumenty dotyczące pożyczki można znaleźć na stronie internetowej www.wfosigw.opole.pl w zakładce „Pożyczki dla przedsiębiorców - MŚP”.

Rodzaj przedsiębiorców, którzy mogą ubiegać się o pożyczkę

 • należący do kategorii mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców;
 • posiadający siedzibę na terenie województwa opolskiego na działalność lub realizację inwestycji oraz przedsięwzięć nieinwestycyjnych na terenie województwa opolskiego;
 • przedsiębiorcy spoza województwa opolskiego na realizację inwestycji oraz przedsięwzięć nieinwestycyjnych na terenie województwa opolskiego.

Przeznaczenie pożyczki

 • pożyczki udzielane są na cele inwestycyjne i nieinwestycyjne bezpośrednio związane z podejmowaniem, prowadzeniem i rozwijaniem działalności gospodarczej przez wnioskodawcę;
 • pożyczka nie może być udzielona na zakupy o charakterze konsumpcyjnym a także na inwestycje objęte wsparciem ze środków europejskich, zgodnie z zapisami „Wytycznych w zakresie zasad udzielania wsparcia instrumentom inżynierii finansowej” dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Działanie 1.2 Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości,  wprowadzonych wersją nr 4 z kwietnia 2012 r.  (dokument przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą z dnia 16 lipca 2009 r. z późniejszymi zmianami;
 • pożyczka może być udzielona na zadanie spełniające „Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu”.

Oprocentowanie pożyczki

 • oprocentowanie pożyczek jest wg zmiennej stopy procentowej w wysokości stopy bazowej, określanej przez Komisję Europejską dla PL, publikowanej w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej, powiększonej każdorazowo o marżę ustaloną przez WFOŚiGW w Opolu po dokonaniu oceny sytuacji finansowo - ekonomicznej Pożyczkobiorcy oraz poziomu prawnych zabezpieczeń i aktualnie wynosi:

od 3,5 % w skali roku

 • oprocentowanie pożyczek udzielonych w ramach pomocy de minimis jest wg zmiennej stopy procentowej w wysokości 0,82 stopy bazowej, określanej przez Komisję Europejską dla PL, publikowanej w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej:

2,5% w skali roku   

Ø     Fundusz nie pobiera prowizji i opłat od udzielanych pożyczek.

Wysokość pożyczki

 • maksymalna kwota udzielonej pożyczki wynosi 1 000 000,00 zł netto;
 • minimalny wkład własny wynosi 5 % kosztu przedsięwzięcia netto;
 • koncentracja kapitału w ramach udzielanych pożyczek u jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć kwoty 1 150 000 PLN, jednakże jednorazowa pożyczka udzielana na cele inwestycyjne i nie inwestycyjne bezpośrednio związane z podejmowaniem, prowadzeniem i rozwijaniem działalności gospodarczej nie może być większa, niż 1 000 000 PLN.

Okres spłaty pożyczki

 • maksymalny okres spłaty pożyczki (łączny okres pożyczkowy - liczony od dnia wypłaty I raty pożyczki) wynosi:
 • na cele inwestycyjne zakupowe (maszyn, urządzeń, pojazdów, ciągników, wyposażenia lokali, biur i gabinetów) - 60 miesięcy;
 • na cele inwestycyjne: budowa, przebudowa i remont budynków i budowli oraz zakup nieruchomości wraz z remontem - 120 miesięcy;
 • na cele nieinwestycyjne obejmujące zakup materiałów i surowców związanych z nowo uruchamianą produkcją lub powiększeniem jej skali w wyniku realizowanej inwestycji - 36 miesięcy.
 • karencja w spłacie rat kapitałowych nie dłuższa niż 6 miesięcy, liczona od terminu uzyskania efektu rzeczowego przedsięwzięcia, określonego w umowie.

Zabezpieczenie pożyczki

 • obowiązkową formą zabezpieczenia spłat należności z tytułu pożyczki jest weksel własny „in blanco” pożyczkobiorcy opatrzony klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą pojedynczo lub w formie spółek osobowych - weksel własny „in blanco” opatrzony klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową wystawioną przez osobę fizyczną lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, poręczony przez małżonków tych osób;
 • wymagana jest dodatkowa forma zabezpieczenia wybrana spośród zabezpieczeń określonych w „Regulaminie udzielania pożyczek dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw”.

Przeznaczenie pożyczki – przykłady

 • na zakup maszyn, urządzeń, pojazdów i ciągników;
 • na zakup nieruchomości wraz z remontem;
 • na budowę, przebudowę i remont budynków i budowli z dociepleniem ścian i dachów, wymianę okien i drzwi – termomodernizację;
 • na infrastrukturę techniczną – sieci, instalacje i urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, gazowe, wentylacyjne i klimatyzacyjne;
 • na modernizację źródeł ciepła, w tym również z wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej;
 • na zakup wyposażenia lokali, biur i gabinetów;
 • na zakup materiałów i surowców związanych z nowo uruchamianą produkcją lub powiększeniem jej skali w wyniku realizowanej inwestycji.


Kontakt:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

ul. Krakowska 53, 45-018 Opole

www.wfosigw.opole.pl

 

Zespół Funduszy Pożyczkowych MŚP (FP)

Małgorzata Oleksiewicz – tel. 77 45 45 891 wew. 103, e-mail:

Marzena Bagińska – tel. 77 45 45 891 wew. 129; e-mail: ,

Bogusława Konczewska-Podsiadlik – tel. 77 45 45 891 wew. 149; e-mail: ,

Dorota Pączek – tel. 77 45 37 611 wew. 111

 

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją można składać w siedzibie WFOŚiGW w Opolu

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15


Więcej informacji na stronie: kliknij tutaj.