Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Stobrawski bieg

Wyniki II Stobrawskiego Biegu
Przy nad wyraz łaska­wej, sobot­niej pogo­dzie udało się nam zre­ali­zo­wać kolejną edy­cję Stobrawkiego Biegu w ramach ogól­no­pol­skiej akcji POLSKA BIEGA.

W leśnej osa­dzie Kęszyce poja­wiło się ponad 2oo osób. Oto dane o uczestnikach:

- dzieci i mło­dzież na dystan­sie 1000 m - 36 osób,

- bieg główny na dystan­sie 5000 m - 18 osób,

- marsz Nordic Walking na dystan­sie 3 km - 42 osoby.

Rewelacja - łącznie w II Stobrawskim Biegu wzięło udział 96 zawod­ni­ków i ponad 100 osób kibi­co­wało impre­zie i uczest­ni­czyło w pikniku!

Bieg dziew­cząt szkół pod­sta­wo­wych - 1000 m:

I miej­sce Jessica Czorniczek Murów, II miej­sce Ilona Nowicka Zagwiździe, III miej­sce Wiktoria Bąbel Murów.

Bieg chłop­ców szkół pod­sta­wo­wych - 1000 m:

I miej­sce Kamil Kozieł Murów, II miej­sce Kacper Bąbel Murów, III miej­sce Jakub Wanzel Murów.

Bieg mło­dzie­żowy dziew­cząt (do lat 18) - 1000m:

I miej­sce Anna Lipińska Głubczyce, II miej­sce Joanna Lipińska Głubczyce, III miej­sce Magda Kuczera Murów. Zabrakło zgło­szeń do biegu mło­dzie­żo­wego chłopców.

Wyniki biegu głów­nego na dystan­sie 5000 m:

I miej­sce Adam Lipiński Głubczyce, II miej­sce Sebastian Holik Biadacz, III miej­sce Mateusz Szczepaniak Karłowice.

Zdobywcy wszyst­kich pierw­szych miejsc otrzy­mali pamiąt­kowe sta­tu­etki -zwy­cięzcy trzech miejsc złote, srebrne i brą­zowe medale z oko­licz­no­ścio­wymi gra­we­ro­wa­nymi infor­ma­cjami o rodzaju i miej­scu biegu.

Wszyscy uczest­nicy zostali obda­ro­wani dyplo­mami, nagro­dami i upo­min­kami, a star­tu­jący w Nordic Walking otrzy­mali pół­ki­lo­gra­mowe opa­ko­wa­nia pieczarek.