Logo BIP Logo ePUAP
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Informacja dot. wycinki drzew i krzewów

Informacja dotycząca wycinki drzew/krzewów w związku z wejściem w życie ustawy  z dnia 16.12.2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. Poz. 2249): Gmina Murów w całości położona jest na terenie utworzonego w 1999 r. Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Zgodnie z Rozporządzeniem Nr 0151/P/19/06 Wojewody Opolskiego z dnia 08.05.2006 r. w sprawie Strobrawskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 33, poz. 1136) i podstawie art. 17 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o ochronie przyrody wprowadzono na obszarze parku zakaz  likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych.

Zgodnie z zapisami ustawy zakaz ten nie dotyczy m.in. wykonywania zadań wynikających z planu ochrony parku krajobrazowego. Plan ochrony dla Stobrawskiego Parku Krajobrazowego został ustanowiony na lata 2007 - 2027 rozporządzeniem Wojewody Opolskiego Nr 0151/P/8/07 z dnia 19 stycznia 2007 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Stobrawskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 4, poz. 76).

Zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu zawarte w art. 83f  ust. 1 pkt 3a i 3b  ustawy o ochronie przyrody ma zastosowanie w sytuacjach, gdy nie obowiązują zakazy likwidowania zadrzewień wprowadzone na obszarach objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody. Gdy zakazy obowiązują, usuwanie - mimo braku wymogu uzyskania zezwolenia - jest zabronione. W związku z tym, w przypadku zamiaru usunięcia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych na obszarze Stobrawskiego Parku Krajobrazowego Urząd Gminy Murów zobowiązany jest wystąpić do parku z prośbą o opinię o odstępstwo od zakazu wycinki.

 

Ponadto, Wojewódzki Urząd  Ochrony Zabytków informuje również, iż zgodnie z  art. 36 ust. 1 pkt 1 i 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, mówiące o tym, że pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru oraz podejmowanie innych działań, które mogły by prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru. Pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wymaga usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości będących wpisanymi do rejestru zabytków cmentarzami, parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni, jak również położonych na terenie wpisanym do rejestru układów urbanistycznych lub ruralistycznych.


W związku z powyższym zgodnie z prawem od 1 stycznia 2017 r. na obszarze Gminy Murów (za wyjątkiem zadrzewień śródpolnych, nadwodnych i przydrożnych, obszarów będących pod ochroną konserwatorską oraz drzew i krzewów objętych ochroną gatunkową) można usuwać bez zezwolenia:

 1. Drzewa lub krzewy, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 2. Krzewy, których wiek nie przekracza 10 lat.
 3. Drzewa, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza: (dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą)

            a)   100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

             b)    50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew,

 1. Drzewa przyprowadzeniu akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia.
 2. Drzewa lub krzewy stanowiące złomy lub wywroty po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, który sporządza protokół zawierający informację o terminie i przyczynie usunięcia drzew lub krzewów oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów, a także dokumentację fotograficzną.

Pozwolenie na usunięcie drzew:

Aby uzyskać zgodę na wycinkę drzew należy złożyć wniosek (do pobrania ze strony internetowej urzędu lub pobrać w Urzędzie Gminy pok. nr 17 ) do Wójta Gminy Murów. We wniosku należy przedłożyć:

 • dane właściciela i adres nieruchomości oraz posiadany tytuł prawny.
 • informacje o tym, jaki gatunek drzewa lub krzewu będzie usuwany wraz z obwodem jego pnia mierzonego na wysokości 130 cm,
 • informacje o przeznaczeniu terenu i wielkości powierzchni, z której drzewa będą usunięte. Do wniosku potrzebna jest mapa lub rysunek, na której zaznaczone będzie usuwane drzewo względem granic nieruchomości i budynków, zarówno tych istniejących na działce, jak i planowanych do budowy.
 • uzasadnienie, wskazując przyczynę usunięcia drzewa/krzewu

Opłata za usunięcie drzew w 2017 r.

Ustalone decyzją stawki opłat pobieranych za usuwanie drzew i krzewów określa:
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.), art. 85 ust. 5-8
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. z 2016 r. poz. 2249), art. 4 ust. 1.

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wraz z oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomością:  

DOCwzor-wniosku-o-wydanie-zezwolenia-na-usuniecie-drzew.doc (28,50KB)
DOCoswiadczenie-o-posiadanym-tytule-prawnym-do-nieruchomosci.doc (18,00KB)

Zamieszczamy ponadto pismo Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków: