Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Wiosenne wypalanie traw

Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR) w Opolu w związku z corocznymi przypadkami wiosennego wypalania traw na gruntach rolnych odłogowanych, łąkach, pastwiskach, nieużytkach oraz kompleksach leśnych położonych w sąsiedztwie terenów nieużytkowanych rolniczo, na których występują pozostałości roślin z lat ubiegłych, zwraca uwagę na konieczność przestrzegania warunków umowy dzierżawy,  oraz o obowiązku przestrzegania niżej wymienionych przepisów:

- ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 191 z późn. zm.), która stanowi iż każda osoba fizyczna i prawna, organizacja lub instytucja korzystająca ze środowiska przyrodniczego, budynku, obiektu lub terenu, obowiązana jest zabezpieczyć użytkowane środowisko, budynek lub teren m.in. przed zagrożeniem pożarowym, ponosząc pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów przeciwpożarowych,

- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.), a w szczególności art. 131 ust. 12, który stanowi, że wypalanie łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych, trzcinowisk i szuwar jest zabronione i podlega karze aresztu lub grzywny,

- ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2015 r., poz. 2100 z późn. zm.), a w szczególności art. 30 ust. 3, który zabrania podejmowania w lasach i na terenach śródleśnych jak również w odelgłości do 100 m od granicy lasu wszelkich działań i czynności mogacych wywołać niebezpieczeństwo pożaru.

Ponadto Oddział Terenowy Agencji prosi o współuczestniczenie w działaniach profilaktycznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej, podejmowanych przez ochotnicze i zawodowe straże pożarne, organy samorządu terytorialnego i Lasy Państwowe, zwłaszcza w zakresie ochrony przeciwpożarowej lasów i terenów śródleśnych. W ramach tych działań należy uwzględnić np. wykaszanie roślinności lub przyorywanie gleby na pasach gruntów położonych na granicy odłogowanych nieruchomości z kompleksami leśnymi

Ulotka ANR w wersji pdf do pobrania:PDFWypalanie traw.pdf

Wypalanie traw.pdf.jpeg