Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Biuletyn Witryny Wiejskiej

Witryna Wiejska, portal dla społeczności lokalnych na terenach wiejskich poleca w tym miesiącu artykuł dotyczący małych loterii fantowych oraz zbiórek publicznych z instrukcjami, jak takie powinno się zgłaszać i przeprowadzać

Link do strony Witryny Wiejskiej: kliknij tutaj.
 

Wstępnie ze strony Witryny Wiejskiej o zbiórkach publicznych:

Zbiórki publicznej nie może prowadzić jedna osoba

Organizatorem zbiórki publicznej może być fundacja, stowarzyszenie, związki zawodowe, spółdzielnie socjalne, organizacje kościelne i wyznaniowe, ale nie tylko.

Do przeprowadzenia zbiórki publicznej mogą się zebrać co najmniej 3 osoby, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie były karane za popełnienie przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe.

Osoby te spisują akt założycielski o utworzenia komitetu społecznego. Dokument ten musi zawierać m.in. cel, w jakim komitet społeczny został powołany; dane osób powołujących komitet społeczny (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL lub serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość tej osoby), adres do korespondencji, dane osoby uprawnionej do reprezentowania komitetu społecznego, oświadczenie o niekaralności za przestępstwa wymienione powyżej złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań.


Na co można zbierać?

Zbiórki publiczne można prowadzić na rzecz 34 zadań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Dotyczą one m.in. rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, mniejszości narodowych i etnicznych, cudzoziemców, osób niepełnosprawnych, osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, dzieci i młodzieży, osób w wieku emerytalnym, ofiar katastrof i konfliktów zbrojnych w kraju i za granicą.

Poprzez zbiórki publiczne można wesprzeć również udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, ochronę i promocję zdrowia, działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, działalność wspomagającą rozwój gospodarczy i rozwój techniki.

 

Wstępnie ze strony Witryny Wiejskiej o małych loteriach:

Loterie fantowe stanowią nieodłączny element festynów strażackich, pikników szkolnych czy zbiórek parafialnych. Niestety słuszne intencje nie zawsze idą w parze ze znajomością prawa. Otóż wszelkie inicjatywy, w których zakupione losy biorą udział losowaniu nagród dla ich uczestników podlegają regulacjom ustawy o grach hazardowych. Ta z kolei nakłada obowiązek zgłoszenia takiej loterii do właściwego organu.

Loterie fantowe mogą organizować osoby fizyczne, osoby prawne (fundacje, stowarzyszenia, szkoły, kluby sportowe) lub podmioty nieposiadające osobowości prawnej (stowarzyszenia zwykłe, parafie). Warunkiem jest, aby osoby reprezentujące organizatora nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Ponadto loteria fantowa musi być prowadzona w celach dobroczynnych, tzn. dochód z loterii musi zostać przeznaczany w całości na realizację celów społecznie użytecznych.


Formalności zależne od kwoty bazowej

To, czy organizator musi zgłosić loterię czy uzyskać stosowne zezwolenie, zależy od wysokości puli nagród w danej loterii. Wobec tego po określeniu celu przeprowadzenia loterii konieczne jest określenie wartości wygranych. Pulę wygranych określamy wyceniając wartość każdego przedmiotu, który znajdzie się w puli nagród.

Loterie fantowe, w których wartość puli wygranych nie przekracza kwoty bazowej 4244,58 zł są tzw. małymi loteriami fantowymi i mogą być urządzane po dokonaniu ich zgłoszenia. Jeżeli suma wszystkich nagród jest wyższa od wymienionej kwoty – na organizację loterii trzeba uzyskać zezwolenie.

Wyjątek stanowią organizacje pożytku publicznego, które mogą organizować loterie fantowe na zgłoszenie, jeśli wartość puli wygranych jest wyższa od kwoty bazowej, ale nie przekracza piętnastokrotności tej kwoty.

Wymieniona kwota bazowa ulega zmianie każdego roku, gdyż stanowi ona kwotę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, w drugim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego w obwieszczeniu Prezesa GUS.

 

0717ww.jpeg