Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Konsultacje

Na podstawie uchwały Nr XXXVI/228/10 w sprawie określenia sposobu konsultacji
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w ar. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji ogłaszam konsultacje:
1. Cel i przedmiot konsultacji:
- wyrażenie opinii w sprawie projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 r.”
2. Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
• rozpoczęcie konsultacji 2 listopada 2011 roku;
• zakończenie 9 listopada 2011 roku.
• termin składania uwag i opinii - do 9 listopada 2011 roku.
3. Forma i zasięg terytorialny konsultacji:
• w konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Murów,
w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
• konsultacje przeprowadza się w formie przyjmowanie uwag na „ formularzu zgłaszania opinii”
w siedzibie Urzędu Gminy Murów ul. Dworcowa 2 , 46-030 Murów oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej adres: ug@murow.pl

DOCFormularz uwag do projektu 2012r.doc (33,50KB)
DOCProjekt programu współpracy przed konsultacjami na 2012r.doc (69,00KB)