Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Nabór na usunięcie azbestu

ZAWIADOMIENIE

o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Murów

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił konkursowy tryb naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego, w ramach którego Gmina Murów ma możliwość ubiegania się o środki finansowe na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości znajdujących się na jej obszarze. W związku z powyższym Gmina Murów planuje wystąpić o dofinansowanie zadania pod nazwą „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Murów – IX nabór” w imieniu wszystkich zainteresowanych mieszkańców i przedsiębiorców, którzy posiadają na swojej posesji wyroby zawierające azbest i są ujęci w dokumentacji inwentaryzacyjnej Gminy Murów. Kosztami kwalifikowanymi zadania, tzn. takimi, na które można uzyskać dofinansowanie są koszty dotyczące prac: demontażu, transportu, zbierania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. Kwota dofinansowania zadania może stanowić do 85% całości tych kosztów, ze środków WFOŚiGW w Opolu. Wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć leżą po stronie właściciela nieruchomości. W przypadku wniosku złożonego przez przedsiębiorcę, koniecznym jest załączenie stosownej informacji na temat otrzymanej, bądź nie pomocy publicznej.

 

W związku z powyższym ogłaszam wstępny nabór wniosków o udzielenie dotacji na zadanie polegające na unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Murów.

Wnioski o udzielenie dotacji na zadania związane z usuwaniem wyrobów azbestowych należy składać w terminie do 30.03.2018 r. w Urzędzie Gminy w Murowie, ul. Dworcowa 2, 46-030 Murów, pokój nr 17 na formularzu wniosku (wraz załącznikami), który można pobrać w Urzędzie Gminy w Murowie lub ze strony internetowej: www.bip.murow.pl – zakładka Menu podmiotowe - Przyjmowanie i realizacja spraw - Ochrona środowiska, a następnie Obsługa interesanta.

Podmiot ubiegający się o dotację składa jeden egzemplarz papierowej wersji wniosku o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami. W przypadku kserokopii dokumentów stanowiących załączniki do wniosku, wymagane jest oświadczenie wnioskodawcy, że kopie te są zgodne z oryginałem.

Wnioski złożone po upływie w/w terminu nie podlegają procedurze oceny i będą zwracane Wnioskodawcy.

Dotacja będzie udzielana w formie bezgotówkowej, tj. poprzez sfinansowanie prac polegających na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest. Koszt ponoszony przez właściciela (15% całości) będzie rozliczony po usunięciu azbestu na podstawie wystawionej przez Gminę Murów noty obciążeniowej.

Planowany termin demontażu i zbierania odpadów zawierających azbest – lato/wczesna jesień 2018 roku.

 

UWAGA!

Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Murów o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. W przypadku, gdy wniosek Gminy Murów nie zostanie zakwalifikowany do realizacji, zadanie nie będzie realizowane.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Murowie – pokój nr 17 lub pod numerem tel. 77 4214034 wew. 115.