Logo BIP Logo ePUAP
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

II KONKURS FOTOGRAFICZNY

REGULAMIN

II KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

pt. „Dziedzictwo krajobrazu gminy w obiektywie jej mieszkańców

 

         I. Postanowienia ogólne:
 

 1. Organizatorem konkursu jest Urząd Gminy w Murowie zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs organizowany jest na terenie gminy Murów.
 3. Konkurs trwa do 14.09.2018 r.

  II.  Cel konkursu:
   
 1. Kreowanie idei ochrony zabytkowej wiejskiej architektury poprzez bezpośredni kontakt z lokalnymi dziedzictwem materialnym.
 2. Gromadzenie i prezentacja materiałów dokumentujących zabytkową wiejską architekturę gminy Murów.
 3. Wspieranie zainteresowań fotografią i dokumentacją lokalnego dziedzictwa materialnego.

 

       III. Warunki uczestnictwa

1. Prace konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych Uczestników:

 
KATEGORIA I - dzieci od 6 do 10 roku życia;

KATEGORIA II - młodzież od 11 do 15 roku życia;

KATEGORIA III - osoby powyżej 16 roku życia (ukończone w 2018 r.).

 

2. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem” może być każda osoba, mieszkająca na terenie województwa opolskiego, która spełni wymogi niniejszego regulaminu.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora.

 

4. Przystąpienie do Konkursu następuje przez zgłoszenie prac fotograficznych.

5. Prace konkursowe powinny przedstawiać zabytek (lub zabytki) z terenu gminy Murów. Przykładowo fotografie mogą obrazować:

- wiejską architekturę mieszkalno - gospodarczą (np. domy, lauby, stodoły, szopy itp.),

- małą architekturę (np. gołębniki, pompy, haźle, ogrodzenia itp.),

- wiejską architekturę przemysłową (np. huty, odlewnie) i rzemiosło wiejskie (np. kuźnie, młyny),

- detal architektoniczny (np. gzymsy, meandry, konsole, lukarny/wole oka, itp.)

- budynki użyteczności publicznej (np.: szkoły, remizy strażackie, sklepy)

- architekturę sakralną (np. kościoły, kapliczki, krzyże, itp.),

- założenia parkowe i pomniki historyczne (np. ogród botaniczny, dzieła rzeźbiarskie lub rzeźbiarsko-architektoniczne)

 

7. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 3 (trzy) fotografie pojedyncze
lub fotoreportaż. Fotoreportaż może się składać maksymalnie z 5 (pięciu) fotografii powiązanych ze sobą tematycznie.

8. Prace należy przesyłać jako odbitki lub wydruki na papierze fotograficznym w formacie 210 x 297 mm (A4) wraz z wypełnioną Kartą zgłoszenia (stanowiącą załącznik do Regulaminu) i płytą zawierającą zdjęcia, zapisane w formacie .jpg (min. wymiar 1200 x 1600 pix).


9. Konkursowe prace należy dostarczyć pocztą lub osobiście do siedziby Urzędu Gminy w Murowie
ul. Dworcowa 2, 46-030 Murów, sekretariat I piętro. Do dostarczonych prac należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu.


10. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 14.09.2018 r. Decyduje data dotarcia prac do ww. siedziby Organizatora. Prace, które zostaną dostarczone po terminie nie będą brały udziału   w konkursie.

11. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

12. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej: www.murow.pl

13. Dostarczenie prac ww. siedziby Organizatora następuje na koszt Uczestnika.

 

        IV. Prawa autorskie

Z chwilą dostarczenia zdjęć do Organizatora Uczestnik:

 1. Oświadcza, iż jest wyłącznym twórcą zdjęć w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują mu wszystkie prawa autorskie do tychże zdjęć, które nie są obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich.
 2. Oświadcza, iż zdjęcia nie naruszają jakichkolwiek praw ani dóbr osobistych osób trzecich,                  a także, iż uzyskał zezwolenia wymagane prawem zgody osób przedstawionych na zdjęciach na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Konkursu oraz w zakresie poniższej licencji.
 3. Oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie fotografii oraz opublikowanie imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania uczestnika w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w wydawnictwach oraz na stronach internetowych www.murow.pl oraz na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych Organizatora, w tym                 w szczególności na utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń, co do ilości i wielkości nakładu, a także rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie i Intranecie oraz telefonach komórkowych, a także w wydawnictwach.
 4. Upoważnia Organizatorów do decydowania o pierwszym udostępnieniu zdjęć publiczności.

 

       V. Nagrody

1. Zwycięzcy Konkursu wszystkich kategorii wiekowych otrzymają następujące nagrody:

– za zajęcie I miejsca –   dyplom i ekspozycja pracy na wystawie pokonkursowej + nagroda rzeczowa,
– za zajęcie II miejsca –  dyplom i ekspozycja pracy na wystawie pokonkursowej + nagroda rzeczowa,
– za zajęcie III miejsca – dyplom i ekspozycja pracy na wystawie pokonkursowej + nagroda rzeczowa
- wyróżnienie w każdej z kategorii (I-III) – dyplom i ekspozycja pracy na wystawie pokonkursowej + nagroda rzeczowa.

2. Jury ma prawo do innego podziału puli nagród.

3. W Konkursie do wygrania są nagrody rzeczowe o łącznej wartości ok. 1 000 zł.


        VI. Ocena prac i ogłoszenie wyników:

Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.

 1. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę:

- zgodność z tematem wartość artystyczną,

- jakość wykonania

- oryginalność  i kompozycja nadesłanych fotografii.

 1. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze trzy prace, które zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce w danych kategoriach (I-III) oraz wyróżnienie w danej kategorii (I-III).
 2. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
 3. O decyzji Jury nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 4. Wszystkich uczestników Konkursu Organizator zaprasza do udziału w wystawie pokonkursowej, która będzie miała miejsce 23.09.2018 r. w kompleksie zabytkowej Huty Żelaza w Zagwiździu podczas obchodów Fryderycjańskich Dni Kultury.  
 5. Decyzje Jury zostaną ogłoszone podczas obchodów Fryderycjańskich Dni Kultury                       po oficjalnym otwarciu wystawy pokonkursowej, która będzie miała miejsce 23.09.2018 r.                w kompleksie zabytkowej Huty Żelaza w Zagwiździu oraz na oficjalnej stronie gminy Murów -> www.murow.pl

     

 VIII. Informacje

Wszelkich informacji dotyczących Konkursu udziela Wójt Gminy Murów,  tel. 77 4214034 wew. 102  lub adres mailowy: ug@murow.pl

 

       IX. Postanowienia końcowe
 

 1. Organizator ma prawo publicznie udostępniać nadesłane zdjęcia w dowolnym czasie i formie oraz nieodpłatnie wykorzystywać je w celu popularyzacji konkursu oraz promocji gminy Murów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za nielegalne wykorzystanie zdjęć opublikowanych na stronie www.murow.pl (w tym kopiowanie, udostępnianie osobom trzecim, sprzedaż zdjęć) przez osoby nieupoważnione.
 2. Uczestnicy prac nagrodzonych i wyróżnionych wyrażają zgodę na opublikowanie imienia  i nazwiska w mediach, stronie internetowej Organizatora oraz ewentualnych portalach społecznościowych.
 3. W przypadku, gdy nastąpią nieprzewidziane zdarzenia, mające wpływ na organizację konkursu, Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień regulaminu. Ponadto Organizator ma prawo odwołać konkurs w każdym czasie bez podania przyczyn.
  Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu warunków niniejszego regulaminu.
 4. We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.
 5. Niniejszy Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165 z późn. zm.).

PDFRegulamin_konkurs_fotograficzny_2018_Dziedzictwo_krajobrazu.pdf

PDFKONKURS_FOT.2018.pdf