Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Położenie

 

 

Zobacz mapę Gminy Murów - gotow± do wydruku.jpeg

Gmina Murów leży w północnej części powiatu opolskiego. Graniczy od strony północnej i wschodniej z gminami powiatu Kluczborskiego tj. gm. Wołczyn, Kluczbork i Lasowice Wielkie, od południa z gminą Łubniany i Dobrzeń Wielki, oraz od zachodu z gminą Pokój.

    

 

Powierzchnia gminy wynosi 159,7 km co stanowi 1,7 % powierzchni województwa. W skali województwa opolskiego Murów zajmuje 22 miejsce pod względem wielkości obszaru gminy. Przeciętna wielkość gminy w województwie wynosi 131,3 km.

Gmina na tle powiatu.jpeg

 

mapa gminy.jpeg 

Gmina Murów położona jest w strefie rolno-leśnej województwa opolskiego - kompleksie Borów Stobrawsko-Turawskich. W strukturze użytkowania gruntów dominują lasy zajmujące 75,0 % ogółu gruntów. Użytki rolne stanowią 20,2 %, a pozostałe grunty (osiedlowe, komunikacyjne, wody, nieużytki) - 4,8 % (Wg stanu w dniu 1.I.1999r. – Dane Starostwa Powiatu Ziemskiego w Opolu).

 

Uzupełniającą funkcją gospodarczą jest przemysł. Głównym użytkownikiem gruntów rolnych jest gospodarka indywidualna. Produkcja rolnicza ukierunkowana jest głównie na chów trzody chlewnej i bydła oraz uprawę roślin o niewielkich wymaganiach glebowych.

Funkcja przemysłowa na obszarze gminy reprezentowana jest głównie przez zakłady branży drzewnej.

Gmina koncentruje urządzenia i placówki usługowe o znaczeniu lokalnym (usługi podstawowe).

Gmina Murów ciąży w swych powiązaniach funkcjonalnych ku siedzibie powiatu w mieście Opolu, ogniskującym funkcje usługowe w wymiarze regionalnym, subregionalnym i wyspecjalizowanym (usługi wyższego rzędu – szkolnictwo wyższe, szkolnictwo ponadpodstawowe, lecznictwo zamknięte i specjalistyczne, administracja specjalna, sądownictwo, kultura i sztuka i in.).

Podstawowy układ drogowy tworzy:

• 12 dróg powiatowych spełniających ważną funkcję w systemie komunikacji między poszczególnymi miejscowościami gminy oraz gminami sąsiednimi.

Na 1 km2 powierzchni gminy przypada 0,34 km dróg powiatowych.

Przez teren gminy przebiegają 2 linie kolejowe:

• jednotorowa, niezelektryfikowana relacji Opole - Kluczbork,

• jednotorowa, niezelektryfikowana relacji Jełowa – Namysłów – linia wykorzystywana na odcinku od Jełowej do Murowa jako bocznica. Odcinek od Murowa do Namysłowa jest wyłączony z eksploatacji.

W sieci tych linii zlokalizowane są 2 przystanki PKP. Na linii Opole - Kluczbork w miejscowościach Kały i Bukowo.