Logo BIP Logo ePUAP
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

 • Termomodernizacja budynku PSP w Starych Budkowicach

  Logotyp_RPO_WO_2014-2020.png

  W ramach aneksu do umowy o dofinansowanie na termomodernizację budynków użyteczności publicznej, Gmina Murów zrezygnowała z planów zakładających przeprowadzenie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Murowie przy ul. Dworcowej 2 w Murowie. Jednocześnie zdecydowano, iż w ramach wiążącej strony umowy o dofinansowanie zrealizowana zostanie jedynie termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Budkowicach na którą przeznaczona zostanie całość kwoty dofinansowania w wysokości 1 199 800,00zł.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 10-11-2021 09:36
 • Komputery dla szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej

  KOMPUTERY AO2.pngDzięki decyzji Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska oraz pozytywnej opinii Zarządu Województwa Opolskiego, dodatkowe środki pochodzące z alokacji na zintegrowane inwestycje terytorialne Aglomeracji Opolskiej zostały przekazane na realizację projektu Kreatywna Opolszczyzna – program twórczych metod kształcenia w szkołach Aglomeracji Opolskiej, którego realizatorem jest Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji. Projekt realizowany jest w ramach poddziałania 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 01-12-2020 09:06
 • Projekt partnerski „Stobrawska wstęga – ostoja bioróżnorodności – edukacja, rozpoznanie i ochrona”

  Logotyp_RPO_WO_2014-2020.pngGmina Murów partycypuje w projekcie pn."Stobrawska wstęga – ostoja bioróżnorodności – edukacja, rozpoznanie i ochrona”, który ma na celu wzmocnienie mechanizmów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny poprzez rozpoznanie zasobów i zagrożeń wybranych siedlisk i gatunków, czynną ochronę gatunków zagrożonych wyginięciem, podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia Stobrawskiego Parku Krajobrazowego oraz przystosowanie dwóch obiektów do prowadzenia zajęć i warsztatów w zakresie edukacji ekologicznej, a także podniesienie świadomości i wiedzy społeczeństwa na temat ochrony przyrody, co ostatecznie ma doprowadzić do ochrony różnorodności biologicznej na terenie województwa opolskiego.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 27-11-2020 13:39
 • Projekt termomodernizacji budynków w gminie Murów RPO WO 2014-2020

  HerbGminaMurów.jpeg

  Szanowni mieszkańcy gminy Murów, z radością informujemy, iż  gmina Murów otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. "Przebudowa budynku biurowego Urzędu Gminy w Murowie przy ul. Dworcowej oraz budynku PSP w Starych Budkowicach przy ul. Wołczyńskiej polegająca na termomodernizacji wraz z wymianą wewnętrznej instalacji c.w.u., energii elektrycznej i oświetleniowej". Więcej informacji w dalszej części tekstu.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 03-04-2020 18:49
 • Projekt partnerski „Utworzenie Stobrawskiego Centrum Przyrody i Techniki „BORSUK” poprzez remont, przebudowę i organizację zabytkowego zespołu dworca kolejowego w Murowie” RPO WO 2014-2020

  Promocja_projektu_poddziałanie_5.3.3_Budynek_Dworca_PKP_w_Murowie.jpegGmina Murów w partnerstwie z Gminą Łubniany, Muzeum Wsi Opolskiej, Opolską Regionalną Organizacją Turystyczną oraz Stowarzyszeniem Miłośników Murowa w ramach Osi priorytetowej V – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działania 5.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury Poddziałanie 5.3.3 Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 realizuje projekt pn. „Utworzenie Stobrawskiego Centrum Przyrody i Techniki „BORSUK” poprzez remont, przebudowę i organizację zabytkowego zespołu dworca kolejowego w Murowie” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 29-03-2019 13:39
 • Projekt pn. Podnosimy jakość edukacji w Gminie Murów RPO WO 2014-2020

  Podnosimy jakość edukacji w Gminie Murów.jpegZarząd Województwa Opolskiego uchwałą Nr 185/2019 z dnia 7.01.2019r. zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach działania 9.1.2. Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020. Projekt Gminy Murów pn. Podnosimy jakość edukacji w Gminie Murów uzyskał 85,14 % maksymalnej liczby punków a tym samym znalazł się na 1 miejscu projektów wybranych do dofinansowania.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 25-01-2019 14:44
 • Projekt pn. "Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Murowie" RPO WO 2014-2020

  www.opolskie.pl.jpeg

  Szanowni mieszkańcy gminy Murów, z radością informujemy, iż  Wójt Gminy Murów, Pan Michał Golenia podpisał umowę o dofinansowanie na realizację projektu pn. "Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Murowie". W dniu 14 grudnia 2018r. podczas uroczystego wręczenia umów, Wójt Gminy Murów przyjął z rąk Pana Andrzeja Buły - Marszałka Województwa Opolskiego umowę o dofinansowanie projektu w kwocie 666 984,34 zł.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 20-12-2018 09:46
 • Dofinansowanie na budowę PSZOK RPO WO 2014-2020

  HerbGminaMurów.jpeg

  Miło nam poinformować, iż projekt pn. Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Murowie został wybrany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 dla działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi. Celem projektu jest stworzenie odpowiednich warunków dla mieszkańców gminy Murów, aby osiągnąć wymagane poziomy selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz umożliwienie osiągnięcia odpowiednich poziomów dla właściwego sposobu zagospodarowania odpadów (ponowne użycie, odzysk w tym recykling).  

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 18-10-2018 08:24