Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Projekt pn. Podnosimy jakość edukacji w Gminie Murów RPO WO 2014-2020

Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą Nr 185/2019 z dnia 7.01.2019r. zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach działania 9.1.2. Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020. Projekt Gminy Murów pn. Podnosimy jakość edukacji w Gminie Murów uzyskał 85,14 % maksymalnej liczby punków a tym samym znalazł się na 1 miejscu projektów wybranych do dofinansowania.

Całkowity koszt projektu wynosi 594.481,25 zł. Wkład własny projektu (5%) stanowią koszty użytkowania sal własnych w szkołach na potrzeby realizacji projektu (wkład niepieniężny).  W ramach projektu wsparciem zostaną objęci uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Murowie, Publicznej Szkole Podstawowej w  Starych Budkowicach  i Publicznej Szkoły Podstawowej w Zagwiździu. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności u uczniów, utworzenie warunków do nauczania, opartego na metodzie eksperymentu poprzez doposażenie pracowni przyrodniczo-matematycznych, organizację zajęć pozalekcyjnych, udostępnienie nauczycielom i uczniom nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, wsparcie szkół w procesie indywidualnej pracy z uczniem, utworzenie Punktu Informacji i Karier. Obejmuje zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, a także dodatkowe zajęcia realizowane dla uczniów chcących rozwijać się w obszarach wykraczających poza zakres podstawy programowej. Projekt zakłada wyposażenie pracowni komputerowych w każdej szkole w sprzęt TIK niezbędny do przeprowadzenia zajęć z podstaw programowania. Łączna kwota zakupu sprzętu TIK, materiałów oraz pomocy dydaktycznych wynosi 219.110,00 zł. W ramach projektu odbędą się również wyjazdy dla uczniów na łączną kwotę 52.200,00 zł. Z informacji uzyskanych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, podpisanie umowy na  realizację projektu planowane jest pod koniec m-ca lutego, co pozwoli w miesiącu marcu rozpocząć realizację Projektu. W dniu 18.01.2019r. odbyło się w Urzędzie Gminy Murów spotkanie Wójta Gminy Murów Pana Michała Golenia z Dyrektorami Szkół Podstawowych na którym m.in. omówiono zakres zadań do przygotowania przez szkoły celem rozpoczęcia realizacji projektu. Na bieżąco będziemy informowali o etapach realizacji projektu oraz osiąganych wynikach.

Podnosimy jakość edukacji w Gminie Murów.jpeg

LOGOTYP_RPO_WO_2014-2020_EFS.jpeg