Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Spotkania szkoleniowo-informacyjne dla rolników z województwa opolskiego

Opolski KRUS od wielu lat czyni starania, aby wykorzystując różne formy działań, dotrzeć do jak największej grupy rolników z bieżącymi informacjami z zakresu bezpiecznego życia i pracy na wsi. Aktualne wyniki krajowe pokazują stałą bardzo dobrą tendencję spadkową pod względem ilości wypadków w rolnictwie, a województwo opolskie w tym rankingu znajduje się na pierwszym miejscu, osiągając najniższy wskaźnik wypadkowości w kraju. Fakt ten potwierdza, iż każda forma prowadzonych szkoleń, konferencji, prelekcji, obejmujących w swoim zakresie tematykę bezpieczeństwa, przynosi wymierny efekt. Wypadków w rolnictwie jest coraz mniej.

Opolski KRUS od wielu lat czyni starania, aby wykorzystując różne formy działań, dotrzeć do jak największej grupy rolników z bieżącymi informacjami z zakresu bezpiecznego życia i pracy na wsi. Aktualne wyniki krajowe pokazują stałą bardzo dobrą tendencję spadkową pod względem ilości wypadków w rolnictwie, a województwo opolskie w tym rankingu znajduje się na pierwszym miejscu, osiągając najniższy wskaźnik wypadkowości w kraju. Fakt ten potwierdza, iż każda forma prowadzonych szkoleń, konferencji, prelekcji, obejmujących w swoim zakresie  tematykę bezpieczeństwa, przynosi wymierny efekt. Wypadków w rolnictwie jest coraz mniej.

Pragnąc utrzymać ten dobry kierunek, potwierdzający wzrost bezpieczeństwa pracy w  gospodarstwach na Opolszczyźnie, Oddział Regionalny KRUS w Opolu podpisał dwa Porozumienia, pierwsze z GRUPĄ AZOTY Zakładami Azotowymi Kędzierzyn S.A., a drugie z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu, Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie oraz Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w Opolu. Na mocy podpisanych dokumentów Opolski KRUS przeprowadził cykl 11 spotkań szkoleniowo-informacyjnych dla rolników z województwa opolskiego.

Patronem honorowym całego cyklu spotkań została Pani Wicewojewoda Opolski Violetta Porowska.  Gośćmi honorowymi spotkań byli: Pani Wicewojewoda Violetta Porowska, Pani Katarzyna Czochara posłanka na Sejm RP, a także Pan Cezary  Nobis Dyrektor Biura Prewencji Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Głównego fundatora wszystkich przeprowadzonych szkoleń, tj. GRUPĘ AZOTY Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., reprezentował na spotkaniach Prezes Zarządu Sławomir Lipkowski oraz Wiceprezes Artur Kamiński. Gospodarzami cyklu spotkań ze strony Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu byli: Pan Lech Waloszczyk – Dyrektor Oddziału oraz Pan Piotr Ciona – Zastępca Dyrektora Oddziału, a także Kierownicy i pracownicy prewencji Placówek Terenowych KRUS, działający na terenie Opolszczyzny.

Istotną częścią każdego spotkania stanowiło szkolenie przeprowadzone przez przedstawiciela GRUPY AZOTY z zakresu bezpiecznego stosowania nowoczesnych nawozów w rolnictwie. KRUS przeprowadził szkolenia i prezentacje o tematyce prewencyjnej, przekazał informacje na temat najczęstszych przyczyn wypadków w rolnictwie, ich sutków oraz sposobu prawidłowego zgłaszania wypadków. Organizator zwrócił także uwagę na możliwość korzystania z rehabilitacji z Centrach Rehabilitacji Rolników oraz przedstawił statystykę, potwierdzającą coraz niższy wskaźnik wypadkowości w rolnictwie w kraju i w województwie opolskim. Dodatkowo rolnicy otrzymali pakiet aktualnych informacji od Okręgowej Inspekcji Pracy, Banków Spółdzielczych, Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, a także od producenta obuwia roboczego - firmy PPO ze Strzelec Opolskich.

Spotkania skupiły rolników z 11 powiatów województwa opolskiego i zawierały w sobie panele szkoleniowo-informacyjne, przeprowadzane przez: Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. Gośćmi spotkań byli również: Mariusz Sikora Prezes Zarządu Kombinatu Rolnego „Kietrz” Sp. z o.o., Józef Gadzicki Przewodniczący Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Opolu. W spotkaniach wzięło udział także szerokie grono przedstawicieli gmin i powiatów województwa  opolskiego, m.in. Krzysztof Wysdak Członek Zarządu Powiatu opolskiego, Sylwester Lewicki burmistrz Olesna, Paweł Nakonieczny Przewodniczący Rady Miejskiej, reprezentujący Urząd Miejski w Nysie, Edward Plicko burmistrz Białej, Artur Nowak Członek Zarządu Powiatu kluczborskiego, Dariusz Morawiec Zastępca burmistrza Kluczborka, Krzysztof Mucha Zastępca burmistrza Namysłowa, Józef Gismann wicestarosta Powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, Jerzy Treffon wójt gminy Pawłowiczki, Tadeusz Goc burmistrz Strzelec Opolskich, Sabina Gorzkulla wicestarosta Powiatu  krapkowickiego, Jolanta Kusińska Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, reprezentująca starostę Powiatu strzeleckiego.

Spotkania zainteresowały środowisko rolników m.in. tematyką związaną z podnoszeniem poziomu bezpieczeństwa w trakcie prac polowych, oprysków, bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin, nawozów, wykorzystania maszyn i urządzeń, a także odzieży ochronnej. Zaproszeni goście otrzymali także bieżące aktualne informacje od reprezentantów ARiMR, OODR, KOWR, Pocztowego TUW, PIP. Spotkanie stało się  okazją do wymiany doświadczeń i składania pytań z każdego zakresu, który interesował gości.

W programie spotkań wykorzystano także pokazy środków ochrony osobistej i odzieży roboczej. Zgromadzeni otrzymali artykuły prewencyjne oraz zestawy broszur informacyjnych KRUS, m.in. z zakresu bezpiecznego użytkowania maszyn i urządzeń, obsługi zwierząt gospodarskich, zapobiegania upadkom, itp. Miejscem organizowanych spotkań były restauracje, znajdujące się na terenie każdego powiatu, w których zapewnione były warunki do prezentacji multimedialnych. Miłym akcentem, który wpłynął na poprawę atrakcyjności spotkań, był poczęstunek, na który składały się ciasta, napoje oraz obiad,  sfinansowane przez  GRUPĘ AZOTY Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.. Wszystkim przeprowadzonym spotkaniom towarzyszyły lokalne media.

Jak wynika z opinii otrzymanych od uczestników spotkań, konwencja wspólnego udziału wielu przedstawicieli branży rolniczej w jednym miejscu jest bardzo dobrą okazją do przekazania wielu aktualnych informacji oraz stwarza możliwość wymiany doświadczeń. Rolnicy wyrazili chęć udziału w podobnych spotkaniach w przyszłości.

Pozytywną rekomendację na temat cyklu spotkań przekazała Pani Wicewojewoda Violetta Porowska. Podkreśliła znaczenie stałej dbałości o podnoszenie poziomu bezpieczeństwa na wsi, zarówno w trakcie prac wykonywanych przez rolników jak i podczas zabawy dzieci. Pani Wicewojewoda zwróciła również uwagę na znaczenie stałego udziału rolników  w szkoleniach i konferencjach, na potrzebę dostępu do informacji w celu aktywizacji środowiska rolniczego. Wyraziła przy tej okazji swoje zadowolenie i podziękowanie za podjęcie wspólnego przedsięwzięcia przez przedstawicieli Porozumienia na rzecz rolników na Opolszczyźnie.

Podobną opinię na temat zorganizowanych spotkań wyraziła Pani Poseł Katarzyna Czochara, zwracając uwagę na uniwersalność tematyki bezpieczeństwa. Podkreśliła, że podjęta przez Oddział Regionalny KRUS w Opolu inicjatywa szkoleń potwierdza również Jej przekonanie, że najniższa wypadkowość w rolnictwie, jaką odnotowano na Opolszczyźnie, jest z pewnością podstawą do zadowolenia i dowodzi, że podejmowane działania przynoszą oczekiwany skutek. Działalność prewencyjna prowadzona przez Opolski KRUS jest więc dobrym przykładem dbałości o zachowanie tego niskiego wskaźnika wypadkowości w następnych okresach.

Gościem honorowym spotkań był Pan Cezary Nobis - Dyrektor Biura Prewencji Centrali KRUS w  Warszawie. Pan Dyrektor podkreślił, iż problematyka prewencji wypadkowej jest jednym z głównych celów realizowanych przez KRUS i w tym kontekście cykl organizowanych szkoleń staje się istotnym elementem działań, ze względu możliwość dotarcia do znacznej grupy rolników w krótkim czasie. Zwrócił uwagę, iż wdrożony projekt spotkań jest przykładem kreatywnego działania prewencyjnego na terenie o najniższym w kraju wskaźniku wypadkowości i skierowany jest do wszystkich rolników. Pan Dyrektor złożył szczególne podziękowanie przybyłym rolnikom, za poświęcony czas oraz za ich zaangażowanie podczas wykładów twierdząc, że przyjęcie przez nich zaproszeń i przybycie na spotkania stawia ich w gronie prekursorów, którzy mają okazję przekazać swoje opinie innym i w ten sposób zachęcić pozostałych rolników do udziału w następnych spotkaniach. Wyraził również przekonanie, że tego typu działania przyniosą oczekiwany efekt stałego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa pracy rolników.

Wspólną konkluzją, powtarzaną w wypowiedziach zaproszonych gości, było zaznaczenie służebnej roli instytucji wobec rolników.

Już teraz zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału  w kolejnych edycjach spotkań szkoleniowych-informacyjnych, organizowanych przez Opolski KRUS we współpracy z partnerami  Porozumienia. Informacje o terminach spotkań będą umieszczane m.in. w Kalendarzu Wydarzeń Prewencyjnych. Zapraszamy wszystkich chętnych do śledzenia strony internetowej Kalendarza Wydarzeń Prewencyjnych Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu, na której umieszczamy informacje o wszelkich wydarzeniach prewencyjnych w regionie: https://wydarzenia-prewencyjne.krus.gov.pl/

Lech Waloszczyk
Dyrektor OR KRUS w Opolu