Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Rolnictwo

Rolnictwo.jpeg Według rejestru ewidencji gruntów - danych na dzień 01.01.1999 r. ogólna powierzchnia gminy wynosi 15969 ha i obejmuje następujące miejscowości: Bukowo, Dębiniec, Grabczok, Grabice, Kały, Młodnik, Murów, Nowe Budkowice, Okoły, Radomierowice, Stare Budkowice, Święciny i Zagwiździe. Największą ogólną powierzchnię ewidencyjną ma Grabczok – 3075 ha, najmniejszą Kały – 388 ha.

 

Ogółem gmina posiada:
 
3,2% gleb dobrych
29,5% gleb średnich
67,3% gleb słabych i bardzo słabych

 

Aktualnie grunty gminy użytkuje się następująco:
·      20,2 % (3221 ha) zajmują użytki rolne w tym:
            10,8 % grunty orne oraz sady (0,1%) a 9,3% łąki i pastwiska
·      75,0 % (11979 ha) grunty leśne i grunty zadrzewione, w tym:
           74,8 % lasy i grunty leśne, oraz 0,2 % grunty zadrzewione i zakrzewione
·      4,8% (769 ha) tereny pozostałe - osiedlowe, komunikacyjne, wody, nieużytki
Użytkowanie terenów.jpeg

 

 

Ogólny wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej gminy, będący syntetyczną ocenę warunków przyrodniczych, a wyliczony w punktach w oparciu o metodę opracowaną w IUNG w Puławach wynosi 62,5 - dla Opolszczyzny 87,2.  Ze wskaźnikiem tym gmina zalicza się do tej grupy gmin, w których przeważają obszary o średniej i niskiej jakości rolniczej przestrzeni dla produkcji rolnej.
           
Na obszarze gminy Murów przeważają gleby o właściwym uwilgotnieniu (72%).
Grunty orne północnej i wschodniej części gminy zajmujące stanowiska na piaszczystych terasach lub tam gdzie na powierzchni zalegają przepuszczalne piaski wodnolodowcowe, są na ogół za suche. Największy areał tych gleb mają wsie: Radomierowice, Dębiniec, Stare Budkowice i Kały. Niedobór wilgoci posiada łącznie 13% gleb.
Kategoria gleb nadmiernie uwilgotnionych obejmuje łącznie 15%, w tym wszystkie to gleby o okresowym nadmiarze wody (Kały, Grabczok, Święciny). Są to głównie łąki   i pastwiska położone w dolinach rzecznych a także gleby zakwalifikowane do kompleksów 8-go i 9-go.
Generalnie użytki rolne gminy Murów charakteryzują korzystne stosunki wodno –powietrzne, przy czym najlepsze uwilgotnienie mają gleby we wsi Bukowo, Murów, Młodnik, a najsłabsze natomiast we wsi Radomierowice i Dębiniec.
 
Rodzaje i typy gleb
 
Gleby pozostają w ścisłym związku z budową geologiczną danego terenu, a szczególnie z jego geologią powierzchniową. Większość gleb omawianego obszaru wytworzyła się z piasków akumulacji wodno - lodowcowej z okresu czwartorzędu. Doliny rzeczne wypełniają gliny i piaski pochodzenia aluwialnego, z których najmłodsze osadzone są wzdłuż koryta rzeki, piaski wydmowe a także gleby bagienne.
Z wymienionych wyżej utworów wytworzyło się kilka typów gleb, w tym gleby brunatne, pseudobielice, oraz czarne ziemie , mady i gleby bagienne.
 
Według danych ewidencyjnych - stan na dzień 1.01.1980r. procentowy i powierzchniowy udział klas bonitacyjnych w gruntach ornych i użytkach zielonych przedstawia się następująco:
 
 
GRUNTY ORNE
 
 
kl. IVa             7,0%   -    144 ha
kl. IVb            11,0%   -     223 ha
_________________________________
R-m. kl. IVa-IVb        18,0%   -    367 ha - gleby średnio dobre
            kl. V                 45,3%    -  921 ha
            kl. VI               38,2%   -   777 ha
__________________________________
R-m. kl. V-VI             83,5%    - 1686 ha - gleby słabe i bardzo słabe
 
 
UŻYTKI ZIELONE
 
kl. II                 0,1% -        2 ha – gleby bardzo dobre
kl. III                8,7% -       125 ha – gleby dobre
kl. IV             45,8% -        662 ha – gleby średnie
kl. V              41,5% -        599 ha – gleby słabe
kl. VI               3,9% -          57 ha – gleby bardzo słabe