Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Komunikacja

Komunikacja.jpeg
Gmina Murów położona jest w północnej części województwa opolskiego na uboczu szlaków komunikacyjnych o znaczeniu krajowym. Najbliższe drogi krajowe i wojewódzkie przebiegają przez sąsiednie gminy: droga nr 45 relacji Opole – Kluczbork – Złoczew, oraz drogi nr 454 Opole – Namysłów i nr 451 Kup – Jełowa. System transportowy gminy tworzą dwa układy: drogowy i kolejowy, które są wykorzystywane zarówno do przewozów towarowych jak i pasażerskich (jedynie transport samochodowy).

 Ze względu na rodzaj pełnionej funkcji na terenie gminy Murów wyróżnia się następujące rodzaje dróg:

- drogi powiatowe
- drogi gminne
- drogi zakładowe
- drogi specjalne

Drogi powiatowe

 Przez teren gminy przebiega 12 dróg powiatowych o łącznej długości 62,6 km.
Na 1 km2 powierzchni gminy przypada 0,392 kilometra dróg powiatowych (w woj. 0,353 km). Są to drogi V kl technicznej o nawierzchni bitumicznej. Spełniają podstawową funkcję w komunikacji masowej, łącząc wsie gminy z siedzibą władz samorządowych i ośrodkami usług, oraz poszczególne wsi między sobą.
Droga dojazdowa w kierunku Murowa [].jpeg
 
Drogi gminne

Są uzupełnieniem sieci dróg układu podstawowego. Ułatwiają połączenia między sołectwami oraz dojazdy do pól, łąk, pastwisk i lasów. Łączna długość tych dróg w gminie wynosi 87,5 km, w tym o nawierzchni twardej jest 42 km. Na jeden km2 powierzchni gminy przypada 0,548 km dróg gminnych.
Część dróg przebiegających przez tereny zabudowane posiada nawierzchnię bitumiczną i twardą ulepszona /tłuczniowo-żużlową.

Drogi zakładowe

Na terenie gminy Murów do tej kategorii dróg zalicza się:
1. drogę Zagwiździe - Czarna Woda, długości 8,7 km i nawierzchni gruntowej,
2. drogę Murów – do drogi powiatowej nr 27-244 /Murów – Kup/, koło tartaku do przejazdu kolejowego, długość 0,6 km, nawierzchnia tłuczniowa.
3. Zagwiździe – Mańczok, długość 6 km, nawierzchnia tłuczniowa.

Drogi specjalne

Przez teren gminy przebiega jedna droga specjalna relacji Bukowo – Młodnik – Domaradz. Długość drogi w granicach gminy wynosi 9,9 km, nawierzchnia utwardzona, tłuczniowa.

Układ kolejowy

Przez teren gminy Murów przebiegają 2 linie kolejowe.
Czynna (elektrowóz)
przystanek PKP w Bukowej [].jpeg
Opole – Jełowa – Kluczbork; drugorzędna, jednotorowa, niezelektryfikowana. W ciągu tej linii znajdują się przystanki w Kałach i Bukowej, oraz pobliskie w Tułach i Laskowicach (gmina Lasowice Wielkie)
 
Nieczynna:
Jełowa – Namysłów, jednotorowa niezelektryfikowana, niegdyś o znaczeniu miejscowym.