Logo BIP Logo ePUAP
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Informacja dotycząca zmian w gospodarce odpadami komunalnymi

Zmiany gminnego systemu gospodarki odpadami od 1 stycznia 2020 r. wynikające ze zmian przepisów prawa oraz uruchomienia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.

 

I. ZMIANY WYNIKAJĄCE ZE ZMIANY PRZEPISÓW PRAWA:

 1. Wszyscy mieszkańcy są zobowiązani do segregacji odpadów – jest tylko jedna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 2. Wszyscy mieszkańcy są zobowiązani do złożenia na nowo deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, do 31 grudnia 2019 r. 
 3. Na właścicieli nieruchomości, którzy nie będą właściwie segregować odpadów może być nałożona opłata w wysokości czterokrotności ustalonej stawki w przypadku gdy podmiot odbierający odpady z terenu Gminy Murów zawiadomi o nieprawidłowościach w segregacji w danej nieruchomości.
 4. Właściciele nieruchomości, którzy posiadają przydomowy kompostownik będą mogli skorzystać z ulgi od opłaty w wysokości 1 zł – z takich nieruchomości nie są odbierane bioodpady.
 5. Właściciele nieruchomości, którzy nie posiadają przydomowego kompostownika są zobowiązani wystawiać biodpady w brązowym  pojemniku lub brązowych workach w terminach określonych w harmonogramie odbioru odpadów.
 6. Na terenie Gminy Murów, z dniem 1 stycznia 2020 r., zostanie otwarty Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (szczegółowe informacje w punkcie II).

 

II. ZASADY FUNKCJONOWANIA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW:

 1. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów przyjmuje odpady, wymienione w punkcie 11, tylko od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, czyli domów mieszkalnych, mieszkań w budynkach wielolokalowych. Nie są przyjmowane odpady od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, czyli firm, sklepów, biur, zakładów produkcyjnych, placówek itp.
 2. Mieszkańcy, którzy dostarczą odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zobowiązani są mieć przy sobie dowód osobisty, podać nr ewidencyjny (znajduje się na blankiecie dotyczącym opłaty, dostarczanym na początku każdego roku – jest to sześć ostatnich cyfr nr rachunku bankowego, na który dokonuje się opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi). Pracownik obsługujący Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów ma obowiązek wylegitymować mieszkańców, którzy dostarczają odpady.
 3. Przyjęcie dostarczonych odpadów odbywa się po sprawdzeniu zgodności z wykazem odpadów dopuszczonych do zbierania w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów, ich czystości, składu i zabezpieczenia.
 4. Właściciel nieruchomości dostarcza odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych własnym transportem i  samodzielnie umieszcza/rozładowuje przywiezione odpady, w miejscu lub kontenerze wskazanym przez pracownika.
 5. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nie jest składowiskiem odpadów. Wszystkie przywożone tam odpady powinny być w odpowiedni sposób posegregowane i zabezpieczone przed np. wyciekaniem (dotyczy to w szczególności farb lub innych chemikaliów) i umieszczane w odpowiednich kontenerach, pojemnikach lub składowane w wyznaczonym miejscu.
 6. Dostarczone odpady niebezpieczne muszą być oznakowane i znajdować się w opakowaniach umożliwiających ich identyfikację.
 7. Odpady przyjmowane do  Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:
  • papier i tektura, opakowania z papieru i tektury,
  • szkło, opakowania ze szkła,
  • tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych,
  • odzież i tekstylia (stare ubrania, szmaty),
  • przeterminowane leki,
  • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi (np. strzykawki),
  • chemikalia -używane w gospodarstwie domowym (odpowiednio zabezpieczone przed przeciekaniem lub wydostaniem się z opakowania),
  • zużyte baterie i akumulatory,
  • kompletny, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (wraz z układem elektrotechnicznym),
  • meble i odpady wielkogabarytowe (odpady należy dostarczyć w elementach, które będą zajmować jak najmniej miejsca),
  • zużyte opony (w ilości do 4 szt/właściciela nieruchomości/rok) od samochodów osobowych, opony od samochodów ciężarowych i maszyn rolniczych NIE są przyjmowane,
  • odpady zielone (przyjmowane w ilości do 300 kg/miesiąc od właściciela nieruchomości),
  • odpady budowlane  i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (przyjmowane jednorazowo w ilości do 500 kg i nie więcej niż do 2 ton/rok od właściciela nieruchomości),
  • okna (w ilości do 4 szt./właściciela nieruchomości/rok),
  • odpadowa papa,
  • lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,
  • farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne.
 8. Odpady NIE przyjmowane do  Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:
  • zmieszane odpady komunalne oraz pozostałości po segregacji odpadów komunalnych,
  • odpady zawierające azbest,
  • części samochodowe (np. szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii),
  • opony z samochodów ciężarowych i maszyn rolniczych,
  • sprzęt budowlany i rolniczy,
  • butle gazowe,
  • odpady przemysłowe i poprodukcyjne,
  • odpady po kiszonkach,
  • odpady z izolacji i otulin z kabli,
  • odpady w cieknących opakowaniach (odpady wymagające opakowania przyjmowane są wyłącznie w szczelnych i niecieknących pojemnikach, zawierających informację o rodzaju odpadów),
  • niekompletny sprzęt RTV i AGD.
 9. Pracownik PSZOK ma prawo odmówić odbioru odpadów:
  • których ilość wskazuje na pochodzenie innego źródła niż gospodarstwo domowe,
  • jeżeli zostały dostarczone w ilości ponad limity ustalone w niniejszym regulaminie,
  • gdy dostarczone frakcje odpadów są zmieszane,
  • nieprawidłowo zabezpieczonych,
  • odbiegających właściwościami od odpadów wymienionych powyżej ,
  • zanieczyszczonych innymi frakcjami odpadów w sposób uniemożliwiający kwalifikację odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów,
  • których przyjęcie byłoby sprzeczne z przepisami prawa lub mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.
 10. Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się na stronie internetowej Gminy Murów www.murow.pl, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Murowie oraz w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów w Murowie.