Logo BIP Logo ePUAP
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności aplikacji mobilnej

Urząd Gminy w Murowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji mobilnej: Gmina Murów.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji aplikacji mobilnej: 2019-12-18.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2020-04-22.

Status pod względem zgodności

Aplikacja mobilna jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-12.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością aplikacji mobilnej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Kurowska, remonty@murow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 42 14 034. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Wójt Gminy Murów

 • Adres: ul. Dworcowa 2
 • 46-030 Murów
 • E-mail: ug@murow.pl
 • Telefon: 77 42 14 034

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

46-030 Murów, Dworcowa 2, tymczasowy adres: Zagwiździe ul. Lipowa 68
Tel.: (77) 4 214-034, 508 670 872
Faks: (77) 4 214-032
E-mail:
Strona internetowa: www.murow.pl

Dostępność architektoniczna

BUDYNEK URZĘDU GMINY

Adres: ul. Dworcowa 2, 46-030 Murów

 • W otoczeniu budynku znajduje się parking z bezpośrednim dojściem do budynku Urzędu. Do wejścia prowadzą schody, przy których znajduje się dzwonek przywoławczy.
 • Sekretariat i biuro podawcze znajduje się na pierwszym piętrze na prawo na końcu korytarza. W budynku nie ma windy. Budynek nie jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach. Pracownik urzędu obsługuje taką osobę bezpośrednio przy schodach.
 • Poszczególne biura zlokalizowane są na parterze, pierwszym oraz drugim piętrze budynku. Informacja o ich rozmieszczeniu znajduje się na tablicy informacyjnej na parterze po lewej stronie od wejścia.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

TYMCZASOWA SIEDZIBA URZĘDU GMINY

Adres: ul. Lipowa 68, 46-030 Zagwiździe, pomieszczenia Publicznej Szkoły Podstawowej i Sali Gimnastycznej.

 • Przed budynkiem Sali Gimnastycznej znajduje się parking. Wejście do tymczasowej siedziby Urzędu znajduje się w łączniku między szkołą a salą gimnastyczną. Wejście dostępne jest z poziomu chodnika. Po lewej stronie na drzwiach wejsciowych znajduje się dzwonek przywoławczy. Obsługa interesantów odbywa się bezpośrednio przy wejściu do budynku. Przestrzeń parteru jest przystosowana dla osób poruszających się na wózkach, dostępna jest również toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA

 • W urzędzie nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 roku ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. nr 209, poz. 1243) osoby uprawnione mogą bezpłatnie korzystać z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika przy zalatwianiu spraw w Urzędzie Gminy.

Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z usługi tlumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się co najmniej na 3 dni robocze przed zdarzeniem u Koordynatora Dostępności poprzez e-mail: lisotwnie lub faxem 77 42 14 032 z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Aplikacje mobilne

Odnośnik do strony aplikacji mobilnej