Logo BIP Logo ePUAP
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Pozyskane fundusze 2014-2020

 • Dofinansowanie na operację typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” PROW 2014-2020

  prow.jpeg

  Gmina Murów pozyskała dofinansowanie na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020 (dalej: PROW 2014-2020) na realizację operacji pn. „Budowa drogi gminnej ul. Robotniczej w miejscowości Murów”.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 03-09-2021 13:44
 • Komputery dla szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej

  KOMPUTERY AO2.png Dzięki decyzji Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska oraz pozytywnej opinii Zarządu Województwa Opolskiego, dodatkowe środki pochodzące z alokacji na zintegrowane inwestycje terytorialne Aglomeracji Opolskiej zostały przekazane na realizację projektu Kreatywna Opolszczyzna – program twórczych metod kształcenia w szkołach Aglomeracji Opolskiej, którego realizatorem jest Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji. Projekt realizowany jest w ramach poddziałania 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 01-12-2020 09:06
 • Projekt partnerski „Stobrawska wstęga – ostoja bioróżnorodności – edukacja, rozpoznanie i ochrona”

  Logotyp_RPO_WO_2014-2020.png Gmina Murów partycypuje w projekcie pn."Stobrawska wstęga – ostoja bioróżnorodności – edukacja, rozpoznanie i ochrona”, który ma na celu wzmocnienie mechanizmów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny poprzez rozpoznanie zasobów i zagrożeń wybranych siedlisk i gatunków, czynną ochronę gatunków zagrożonych wyginięciem, podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia Stobrawskiego Parku Krajobrazowego oraz przystosowanie dwóch obiektów do prowadzenia zajęć i warsztatów w zakresie edukacji ekologicznej, a także podniesienie świadomości i wiedzy społeczeństwa na temat ochrony przyrody, co ostatecznie ma doprowadzić do ochrony różnorodności biologicznej na terenie województwa opolskiego.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 27-11-2020 13:39
 • Grant na utworzenie i prowadzenie LOWE w Gminie Murów

  Logotyp_LOWE.jpeg

  Pod zgrabnym szyldem LOWE kryje się projekt edukacyjny dla osób dorosłych z terenu Gminy Murów. Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Murów (dalej: LOWE w Gminie Murów) będzie miał swoją siedzibę w pomieszczeniach sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zagwiździu, jednakże swoją działalność ośrodek będzie prowadził również w wybranych świetlicach wiejskich i budynkach użyteczności publicznej na terenie całej gminy. Gmina Murów otrzymała grant na utworzenie i prowadzenie LOWE w ramach konkursu grantowego ogłoszonego przez Fundację Małopolska Izba Samorządowa z Krakowa.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 17-09-2020 14:38
 • Dofinansowanie w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła+" w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

  Logotyp_Zdalna_szkoła+.jpeg

  Gmina Murów w ramach projektu grantowego „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej otrzymała grant w kwocie 45 000,00 zł, stanowiący 100% wkładu z Unii Europejskiej. Celem projektu jest zakup niezbędnego sprzętu potrzebnego do prowadzenia zajęć edukacyjnych i realizacji podstawy programowej w ramach kształcenia na odległość na terenie gminy Murów. Z otrzymanych środków Gmina Murów zakupiła laptopy, które zostaną przekazane do placówek oświatowych, zgodnie ze zgłoszonym przez Dyrektorów szkół zapotrzebowaniem.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 05-08-2020 10:13
 • Dofinansowanie na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” PROW 2014-2020

  Logotyp_kanalizacja_PROW_2014-2020.jpeg

  Gmina Murów pozyskała dofinansowanie na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020 (dalej: PROW 2014-2020) na realizację operacji pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową studni rezerwowej na stacji uzdatniania wody w Starych Budkowicach oraz przebudową oczyszczalni ścieków w Murowie”. W ramach operacji rozbudowana zostanie m.in. sieć kanalizacji sanitarnej w Starych Budkowicach – sieć budowana będzie na ulicach: Ogrodowej, Młyńskiej i Oleskiej.  

   

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 05-08-2020 09:16
 • Program pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” POPC 2014-2020

  Logotyp_CPPC.jpeg

  Gmina Murów przystąpiła do programu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, w rezultacie którego otrzymała grant w kwocie 59 994,00 zł, stanowiący 100% wkładu z UE. Celem projektu jest zakup niezbędnego sprzętu potrzebnego do prowadzenia zajęć edukacyjnych i realizacji podstawy programowej w ramach kształcenia na odległość na terenie gminy Murów.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 08-05-2020 14:01
 • Projekt termomodernizacji budynków w gminie Murów RPO WO 2014-2020

  HerbGminaMurów.jpeg

  Szanowni mieszkańcy gminy Murów, z radością informujemy, iż  gmina Murów otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. "Przebudowa budynku biurowego Urzędu Gminy w Murowie przy ul. Dworcowej oraz budynku PSP w Starych Budkowicach przy ul. Wołczyńskiej polegająca na termomodernizacji wraz z wymianą wewnętrznej instalacji c.w.u., energii elektrycznej i oświetleniowej". Więcej informacji w dalszej części tekstu.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 03-04-2020 18:49