Logo BIP Logo ePUAP
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Pozyskane fundusze 2014-2020

 • Termomodernizacja budynku PSP w Starych Budkowicach

  Logotyp_RPO_WO_2014-2020.png

  W ramach aneksu do umowy o dofinansowanie na termomodernizację budynków użyteczności publicznej, Gmina Murów zrezygnowała z planów zakładających przeprowadzenie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Murowie przy ul. Dworcowej 2 w Murowie. Jednocześnie zdecydowano, iż w ramach wiążącej strony umowy o dofinansowanie zrealizowana zostanie jedynie termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Budkowicach na którą przeznaczona zostanie całość kwoty dofinansowania w wysokości 1 199 800,00zł.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 10-11-2021 09:36
 • Dofinansowanie z Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze"

  Logotyp_Rybactwo_i_Morze.jpeg

  Gmina Murów otrzymała dofinansowanie z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na realizację projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni placu w Nowych Budkowicach poprzez budowę ciągu pieszo-jezdnego i wyposażenie w infrastrukturę promującą dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze”. Projekt w Nowych Budkowicach będzie realizowany w ramach przedsięwzięcia 2.4.3 „Zagospodarowanie przestrzeni i budowa obiektów pełniących funkcje ekspozycyjne, edukacyjne i handlowe oraz ich wyposażenie”.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 09-11-2021 15:07
 • „Gospodarka wodno-ściekowa” PROW 2014-2020 - poszerzenie zakresu operacji polegającej na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w Starych Budkowicach

  Logotyp_kanalizacja_PROW_2014-2020.jpeg

  Zgodnie z aneksem do umowy o przyznanie pomocy poszerzono na wniosek Gminy Murów zakres rzeczowo-finansowy operacji pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową studni rezerwowej na stacji uzdatniania wody w Starych Budkowicach oraz przebudową oczyszczalni ścieków w Murowie”. Poszerzenie zakresu rzeczowo-finansowego operacji w zakresie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na ulicach - Targowej (II etap) i Zagwiździańskiej w Starych Budkowicach było możliwe z racji na oszczędności wynikające z umowy na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej na ulicach - Ogrodowej, Młyńskiej i Oleskiej. Wykonawcą dotychczasowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej jest firma Przedsiębiorstwo Inżynierii Wodnej i Ochrony Środowiska Sp. z o.o. z siedzibą w Oleśnicy. 

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 09-11-2021 14:07
 • Dofinansowanie na operację typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” PROW 2014-2020

  LOGOTYP_PROW_ul_Robotnicza.jpeg

  Gmina Murów pozyskała dofinansowanie na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020 (dalej: PROW 2014-2020) na realizację operacji pn. „Budowa drogi gminnej ul. Robotniczej w miejscowości Murów”.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 03-09-2021 13:44
 • Komputery dla szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej

  KOMPUTERY AO2.png Dzięki decyzji Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska oraz pozytywnej opinii Zarządu Województwa Opolskiego, dodatkowe środki pochodzące z alokacji na zintegrowane inwestycje terytorialne Aglomeracji Opolskiej zostały przekazane na realizację projektu Kreatywna Opolszczyzna – program twórczych metod kształcenia w szkołach Aglomeracji Opolskiej, którego realizatorem jest Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji. Projekt realizowany jest w ramach poddziałania 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 01-12-2020 09:06
 • Projekt partnerski „Stobrawska wstęga – ostoja bioróżnorodności – edukacja, rozpoznanie i ochrona”

  Logotyp_RPO_WO_2014-2020.png Gmina Murów partycypuje w projekcie pn."Stobrawska wstęga – ostoja bioróżnorodności – edukacja, rozpoznanie i ochrona”, który ma na celu wzmocnienie mechanizmów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny poprzez rozpoznanie zasobów i zagrożeń wybranych siedlisk i gatunków, czynną ochronę gatunków zagrożonych wyginięciem, podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia Stobrawskiego Parku Krajobrazowego oraz przystosowanie dwóch obiektów do prowadzenia zajęć i warsztatów w zakresie edukacji ekologicznej, a także podniesienie świadomości i wiedzy społeczeństwa na temat ochrony przyrody, co ostatecznie ma doprowadzić do ochrony różnorodności biologicznej na terenie województwa opolskiego.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 27-11-2020 13:39
 • Grant na utworzenie i prowadzenie LOWE w Gminie Murów

  Logotyp_LOWE.jpeg

  Pod zgrabnym szyldem LOWE kryje się projekt edukacyjny dla osób dorosłych z terenu Gminy Murów. Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Murów (dalej: LOWE w Gminie Murów) będzie miał swoją siedzibę w pomieszczeniach sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zagwiździu, jednakże swoją działalność ośrodek będzie prowadził również w wybranych świetlicach wiejskich i budynkach użyteczności publicznej na terenie całej gminy. Gmina Murów otrzymała grant na utworzenie i prowadzenie LOWE w ramach konkursu grantowego ogłoszonego przez Fundację Małopolska Izba Samorządowa z Krakowa.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 17-09-2020 14:38
 • Dofinansowanie w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła+" w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

  Logotyp_Zdalna_szkoła+.jpeg

  Gmina Murów w ramach projektu grantowego „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej otrzymała grant w kwocie 45 000,00 zł, stanowiący 100% wkładu z Unii Europejskiej. Celem projektu jest zakup niezbędnego sprzętu potrzebnego do prowadzenia zajęć edukacyjnych i realizacji podstawy programowej w ramach kształcenia na odległość na terenie gminy Murów. Z otrzymanych środków Gmina Murów zakupiła laptopy, które zostaną przekazane do placówek oświatowych, zgodnie ze zgłoszonym przez Dyrektorów szkół zapotrzebowaniem.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 05-08-2020 10:13