Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Elektroenergetyka

Brak opisu obrazka Przez teren gminy Murów nie przebiegają linie wysokiego napięcia. Odbiorcy energii elektrycznej na terenie gminy zasilani są za pośrednictwem stacji transformatorowych 110/15 kV, które zlokalizowane są poza granicami gminy

 Sieci najwyższych napięć

 Należą do nich:

GPZ ,, Pokój ’’ − stacja wyposażona w dwa transformatory o mocy 10 MVA,

GPZ ,, Bierdzany ’’ − stacja wyposażona w dwa transformatory o mocy 10 MVA,

GPZ ,, Namysłów ’’ − stacja wyposażona w dwa transformatory o mocy 16 MVA.

Sieć energetyczna na terenie gminy podlega Rejonowi Energetycznemu Namysłów, za wyjątkiem wsi Kały, która podlega Rejonowi Energetycznemu Opole.

Sieci średniego napięcia

 Przez teren gminy przebiegają linie napowietrzne 15kV relacji GPZ Bierdzany − GPZ Pokój oraz GPZ Namysłów − Lubniów − Kopice − RS Lasowice Wielkie a także linia napowietrzna 15kV będąca odgałęzieniem linii GPZ Bierdzany − Łubniany.

W wyżej wymienione linie napowietrzne 15 kV włączonych jest ogółem 48 stacji transformatorowych o łącznej mocy 5134 kVA zainstalowanych w tych stacjach transformatorów.

Linia napowietrzna15 kV relacji GPZ Bierdzany − GPZ Pokój wraz ze swoim odgałęzieniem zasila w energię elektryczną takie miejscowości jak: Dębiniec, Nowe Budkowice, Stare Budkowice, Grzęda, Morcinek, Mańczok, Zagwiździe, Murów, Okoły, Grabczok, Czarna Woda.

Linia napowietrzna15 kV relacji GPZ Namysłów − Lubniów − Kopice − RS Lasowice Wielkie wraz ze swoim odgałęzieniem zasila w energię elektryczną takie miejscowości jak: Święciny, Grabice, Radomierowice, Młodnik, Kopice, Bukowo.

Odgałęzienie linii napowietrznej 15 kV relacji GPZ Bierdzany − Łubniany zasila w energię elektryczną mieszkańców wsi Kały.

Linie napowietrzne prowadzone są na słupach drewnianych lub strunobetonowych. Łączna długość linii napowietrznych 15 kV w granicach gminy Murów wynosi około 49 km.

 Gazownictwo

 Gmina Murów nie jest zaopatrywana w gaz przewodowy. Potrzeby z zakresu gazownictwa częściowo pokrywa gaz bezprzewodowy dostarczany odbiorcom z poszczególnych wsi w butlach.

Przez teren gminy przebiega gazociąg gazu ziemnego relacji Opole − Kluczbork, o ciśnieniu przepływowym 6.3 MPa. Gazociąg ten o przekroju f 500 i długości w granicach gminy około 8 km, stanowi dowiązanie do gazociągu gazu ziemnego relacji Komorzno − Tworzeń o ciśnieniu przepływowym 6.4 MPa.

 Ciepłownictwo

 Na terenie gminy Murów nie ma scentralizowanego systemu ciepłowniczego. Potrzeby grzewcze mieszkańców pokrywane są ze źródeł lokalnych.

Do istniejących lokalnych kotłowni, eksploatowanych przez odbiorców bytowo − komunalnych na terenie miejscowości Murów należą:

− kotłownia Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Dom’’ przy ul. Lipowej 27 o mocy 100 kW, − kotłownia Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Dom’’ przy ul.Wolności 26 o mocy 100 kW, − kotłownia Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wolności 14 a o mocy 100 kW,

− kotłownia PIZZERIA DA ENZO ( DAWNY MOTEL) przy ul.Wolności 31 o mocy 100 kW.

Na terenie gminy Murów znajdują się zakłady przemysłowe posiadające własne kotłownie wykorzystywane dla potrzeb grzewczych oraz technologicznych. Należą do nich:

− VITROTERM S.A., OPDREW S.A. Zakład Produkcji Drewna w Murowie,

− Przedsiębiorstwo Zagraniczne L.H. Pelz-Szwalnia, Tartak w Starych Budkowicach.

 Telekomunikacja

 Abonenci telefoniczni z terenu gminy Murów przyporządkowani są do okręgu telekomunikacyjnego i strefy numerycznej Opole. Okręg telekomunikacyjny Opole jest największym okręgiem na terenie województwa opolskiego.

Abonenci telefoniczni z terenu gminy Murów obsługiwani są przez następujące centrale telefoniczne:

C.A. Murów − centrala cyfrowa typu RSFS TDX 1B, obsługująca abonentów z miejscowości: Murów, Okoły, Grabice, Zagwiździe, Grabczok, Mańczok, Czarna Woda.

C.A. Stare Budkowice − centrala cyfrowa typu RSM TDX 1B, obsługująca abonentów z miejscowości: Stare Budkowice, Morcinek, Nowe Budkowice, Dębiniec, Bukowo, Kały.

C.A. Pokój − centrala cyfrowa typu RSS TDX 1B, zlokalizowana poza granicami gminy, obsługująca abonentów z miejscowości: Święciny, Radomierowice, Młodnik.

Sieć abonencka na terenie gminy wykonana jest w przeważającej części jako napowietrzna, kablowo – drutowa na słupach drewnianych.

Na terenie Gminy Murów jest możliwość korzystania z usług ISDN, Neostrady i DSL.