Logo BIP Logo ePUAP
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

WÓJT GMINY MURÓW

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

w URZĘDZIE GMINY W MUROWIE

 

do spraw działalności gospodarczej i zamówień publicznych  w  Referacie Inwestycji, Ochrony Środowiska i Funduszy

 

 1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy w Murowie

ul.Dworcowa 2 46-030 Murów

 

 1. Określenie stanowiska:

Stanowisko do spraw działalności gospodarczej i zamówień publicznych w Referacie Inwestycji, Ochrony Środowiska i Funduszy

 

 1. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:
 1. wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie, przy czym o stanowisko, poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych),
 2. wykształcenie wyższe - preferowane z zakresu administracji
 3. staż pracy minimum 3 lata,
 4. biegła znajomość obsługi komputera,
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 1. wymagania dodatkowe:
 1. znajomość podstaw funkcjonowania administracji samorządowej,
 2. znajomość przepisów z zakresu zamówień publicznych,
 3. doświadczenie zawodowe  na stanowisku ds. zamówień publicznych,
 4. dyspozycyjność,
 5. samodzielność i kreatywność,
 6. umiejętność pracy w zespole.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do zadań wykonywanych na stanowisku należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych dotyczące przygotowania i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych dostaw, usług lub robót budowlanych, zgodnie z zasadami i trybem określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i w aktach wykonawczych, w tym:
 1. przygotowanie ogłoszeń o zamówieniu oraz o udzieleniu Zamówienia oraz zamieszczenie ogłoszeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 2. przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, załączników, formularzy i wzorów umów, przy współpracy pracowników merytorycznych,
 3. sporządzanie zawiadomień, informacji, wezwań, wyjaśnień oraz prowadzenie korespondencji z wykonawcami w trakcie prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
 4. prowadzenie spraw związanych z udzieleniem zamówienia publicznego,
 5. zapewnienie publikacji informacji z zakresu zamówień publicznych,
 6. przygotowywanie umów na realizację inwestycji i remontów,
 7. udział w pracach Komisji Przetargowej i organizacja techniczna posiedzeń komisji,
 8. przygotowanie zawiadomień i informacji do Urzędu Zamówień Publicznych w zakresie obowiązujących przepisów,
 9. sporządzanie protokołów z postępowań,
 10. przygotowanie projektów Zarządzeń Wójta w sprawie zamówień publicznych,
 11. opracowywanie plany zamówień publicznych.

 

 1. Prowadzenie spraw określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie:
 1. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 2. kontroli terminowości i wysokości opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 3. cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 1. Prowadzenie spraw związanych z działalnością gospodarczą.
 2. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na wykonywanie zarobkowego przewozu osób.
 3. Prowadzenie spraw związanych z organizacją imprez masowych na terenie gminy.

 

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny,
 2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, wykształcenie,
 4. kserokopie świadectw pracy oraz - w przypadku pozostawania w stosunku pracy - oświadczenia kandydata o pozostawaniu w zatrudnieniu,  z określeniem podstawy zatrudnienia,
 5. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 6. oświadczenia kandydata stwierdzające, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 7. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Osoba której zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia zobowiązana będzie do dostarczenia (przed podpisaniem umowy
  o pracę) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego.

 

 

 

 1. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.         

 

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 • praca wykonywana w budynku Urzędu Gminy na drugim piętrze,
 • praca wykonywana w pełnym wymiarze czasu pracy z wykorzystaniem sprzętu komputerowego i biurowego,
 • praca ma charakter biurowy,
 • bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Budynek nie jest wyposażony w podjazd
  i windę umożliwiającą wjazd do budynku i przemieszczanie się na wózku inwalidzkim.

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

 

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko do działalności gospodarczej i zamówień publicznych w Referacie Inwestycji, Ochrony Środowiska i Funduszy” w Sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać na adres: 46-030 Murów ul. Dworcowa 2. W przypadku osobistego składania złożenia dokumentów, dokumenty należy składać w tymczasowej siedzibie Urzędu Gminy w Murowie, w Zagwiździu ul.Lipowa 68 w  terminie do dnia 20.07.2020r. godz. 15.00 (decyduje data wpływu do Urzędu).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r, poz. 1000 z późn. zm.),Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016r.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1260 z późn. zm.)."

 

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.murow.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Murów.

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Murów jest Wójt Gminy Murów, ul. Dworcowa 2, 46-030 Murów,
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Murów, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Murów za pomocą adresu: kingamilczarek@bodo24.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko ds działalności gospodarczej i zamówień publicznych,
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres wynikający z załącznika nr 3 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67; Nr 27, poz. 140),
 6. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania i wycofania zgody,
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana naruszałoby obowiązujące przepisy
  o ochronie danych osobowych,
 8.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości wzięcia udziału
  w postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko ds działalności gospodarczej i zamówień publicznych.