Logo BIP Logo ePUAP
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Trwa Powszechny Spis Rolny 2020! Rolniku, nie czekaj na ostatnią chwilę!

     „Trwa Powszechny Spis Rolny 2020! Rolniku, nie czekaj na ostatnią chwilę, spisz się przez Internet www.spisrolny.gov.pl lub u rachmistrza spisowego”.

Zasady realizacji spisu rolnego metodą wywiadu bezpośredniego w terenie (CAPI)

 1. Spis metodą wywiadu bezpośredniego w terenie(CAPI) może być prowadzony pod warunkiem zachowania standardowych zaleceń sanitarnych zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
 2. W trakcie przeprowadzania wywiadów bezpośrednich należy bezwzględnie dbać o zachowanie dystansu społecznego, a także realizować obowiązek zakrywania ust i nosa podczas pracy z respondentami. Aktualne zasady bezpieczeństwa znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia
 3. Dyrektor Urzędu (Z-ca Wojewódzkiego Komisarza Spisowego) jako pracodawca, jest zobowiązany zapewnić rachmistrzom spisowym środki ochrony indywidualnej (maseczki i płyn dezynfekujący), a rachmistrz jest zobowiązany do stosowania takich środków. Do czasu dostarczenia środków ochrony indywidualnej przez pracodawcę, rachmistrz może korzystać z własnych środków.
 4. O metodzie przeprowadzenia wywiadu (przez telefon lub bezpośrednio u respondenta) decyduje rachmistrz
 5. Przed rozpoczęciem wywiadów bezpośrednich rachmistrz jest zobowiązany złożyć do właściwego Urzędu Statystycznego oświadczenie w formie pisemnej (dopuszcza się przesłanie oświadczenia poprzez e-mail), wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszych zasad.
 6. Rekomenduje się przeprowadzanie wywiadów przez telefon. Jeżeli niezbędny jest wywiad bezpośredni (za zgodą rachmistrza i respondenta), powinien on być przeprowadzany w miarę możliwości w terenie otwartym. Nie rekomenduje się prowadzenia spisu w  lokalach mieszkalnych.
 7. Decyzję o wywiadzie bezpośrednim rachmistrz podejmuje tylko wtedy, gdy:
  a) w ciągu ostatnich 14 dni rachmistrz lub osoby z jego najbliższego otoczenia nie przebywały w rejonach transmisji koronawirusa (lista krajów publikowana codziennie na www.gis.gov.pl),
  b) w ciągu ostatnich 14 dni rachmistrz lub osoby z jego najbliższego otoczenia nie miały kontaktu      z osobą, u której potwierdzono zakażenie koronawirusem SARS CoV-2

c) nie przebywa na kwarantannie lub izolacji domowej,
d) jeśli nie występują u rachmistrza lub osób, z którymi przebywał w bliskim kontakcie poniższe objawy:
– temperatura ciała powyżej 38 °C,
– kaszel,
– uczucie duszności,
– utrata węchu i smaku.

 1. W przypadku gdy rachmistrz pozyska informację, że użytkownik gospodarstwa rolnego jest objęty kwarantanną lub izolacją domową (szczegóły: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia wywiad musi być przeprowadzony przez telefon.
 2. Jeżeli respondent ze względu na sytuację epidemiczną wyraża obawę przed bezpośrednim kontaktem, rachmistrz powinien poinformować go o obowiązku udziału w spisie, który może być zrealizowany w formie wywiadu telefonicznego, pod warunkiem przekazania rachmistrzowi numeru telefonu.
 3. Rachmistrz spisowy jest zobowiązany do śledzenia i stosowania komunikatów i zaleceń dotyczących stanu epidemii, wydawanych przez Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.
 4. W przypadku objęcia rachmistrza kwarantanną lub wystąpienia u rachmistrza niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 (temperatura ciała powyżej 38 °C, kaszel, uczucie duszności, utrata węchu i smaku), rachmistrz spisowy zobowiązany jest do:
  - niezwłocznego zaprzestania realizacji wywiadów bezpośrednich w terenie,
  - niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Gminnego Komisarza Spisowego oraz Wojewódzkiego Biura Spisowego (dyspozytora, z którym rachmistrz pozostaje w kontakcie).