Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Lasy

  Brak opisu obrazka  

W gminie Murów lasy zajmują 11951 ha. Wskaźnik lesistości gminy ( 74,8 %) jest więc prawie 3-krotnie wyższy od przeciętnej lesistości województwa (25.5%)   i kraju (27.5%). Lasy w gminie należą do rozległego kompleksu Lasów Stobrawsko-Turawskich, które występują tu w postaci dużych powierzchni leśnych przedzielonych pasami łąk i  gruntów ornych.

 

 

         Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej, według Mroczkiewicza, lasy w gminie położone są w Krainie Śląskiej, w Dzielnicy Równiny Opolskiej .

       Większość lasów jest własnością skarbu państwa, którymi zarządzają Lasy Państwowe. Wchodzą one w skład 3 nadleśnictw:

 

 

         Pod względem żyzności i wilgotności siedliska lasy na terenie gminy są znacznie zróżnicowane. Wyodrębniono tu 11 typów siedliskowych lasu:

Brak opisu obrazka

bór świeży – występuje na piaskach różnego pochodzenia, z głębokim poziomem wód gruntowych, runo najczęściej mszyste z towarzyszącym wrzosem i borówką,          w drzewostanie dominuje sosna z domieszką brzozy, w warstwie krzewów jałowiec, dąb i jarzębina,

  

·      bór wilgotny – na utworach piaszczystych, w płaskich obniżeniach z dość płytkim poziomem wód gruntowych, gleby z reguły silnie kwaśne, runo trawiasto-krzewinkowo-mszyste, drzewostan z przewagą sosny,

·      bór mieszany świeży – także na utworach piaszczystych, różni się od siedlisk borów obecnością w drzewostanie gatunków liściastych (dębu i buka), w runie spotyka się także więcej roślin zielnych (siódmaczek, konwlijka, konwalia) oraz paproci,

·      bór mieszany wilgotny – zajmuje tereny z płytkim i średnio głębokim poziomem wód gruntowych, z bujną warstwą krzewów złożonych głównie z kruszyny,

·      las mieszany świeży – średnio żyzne siedliska na utworach piaszczystych lub glinasto-piaszczystych, roślinność runa podobna w składzie jak w borach mieszanych ale z większą ilością gatunków zielnych (dużo traw i ziół), drzewostan mieszany z sosną, dębem, brzozą, lipą, osiką o dominacji gatunków liściastych, często dwupiętrowy, podszyt to głównie kruszyna, jałowiec, trzmielina i leszczyna,

·      las mieszany wilgotny, zajmuje tereny obniżone, z płytkim lub średnim poziomem wód gruntowych, runo z gatunkami wilgociolubnymi (sit, turzyce, tojeść, skrzyp), drzewostan podobny jak w lesie mieszanym świeży ale z domieszką olszy,

·      las świeży – żyzne i bardzo żyzne siedliska na piaskach, żwirach i glinach, runo niezbyt rozwinięte na skutek zacienienia o dominującym udziale gatunków wczesnowiosennych (fiołek, przylaszczka, miodunki), drzewostan wielopiętrowy, dominuje dąb z domieszką lipy, klonu, jaworu, osiki, modrzewia, grabu i brzozy,

·      las wilgotny – zajmuje tereny z płytką lub średnią głęboką wodą gruntową, runo dobrze rozwinięte o charakterystycznym występowaniu gatunków azotolubnych (pokrzywy, niecierpka, kopytnika, bodziszka, czyśca), drzewostan liściasty głownie dębu z jesionem, warstwa krzewów bardzo zróżnicowana gatunkowo,

·      ols – w zagłębieniach, w dolinach rzecznych lub na obrzeżu stawów, z reguły na glebach organicznych często podtapianych, drzewostan rośnie z reguły na charakterystycznych kępach, duże bogactwo gatunkowe dna lasu z roślinnością szuwarową, drzewostany olszowe z domieszką brzozy, podszyt tworzy kruszyna,

·      ols jesionowy – tereny z wysokim poziomem ruchomych wód gruntowych (doliny cieków), brak kęp korzeniowych, w drzewostanie dominuje olsza z jesionem, runo typu zielnego bujnie rozwinięte, w warstwie krzewów dominuje czeremcha,

·      las  łęgowy - występuje głównie w dolinach rzek, zajmując miejsca charakteryzujące się krótkimi zalewami w okresach wezbrań, roślinność dna lasu jest bardzo bujna (jedno z najrzyźniejszych siedlisk) i zróżnicowana (pokrzywa, niecierpek, bluszczyk kurdybanek, przytulia czepna, chmiel, ziarnopłon, tojeść rozesłana, modunki), często tworzy piętra, drzewostan jest również zróżnicowany (wierzby, topole białe, dąb szypułkowy, jesion, wiąz, olsza, brzoza omszona, a także jawor, lipa i klon), warstwa krzewów to przede wszystkim: czeremcha zwyczajna, dereń, leszczyna i trzmielina, charakterystyczne jest występowanie krzewów w formie drzewiastej.

 

            Dominującymi siedliskami w gminie są siedliska borowe - bór mieszany świeży i wilgotny, bór świeży. Znaczne powierzchnie zajmuje także las mieszany świeży i wilgotny. Najmniejszy udział w strukturze siedlisk ma bór wilgotny, ols, ols jesionowy oraz las łęgowy. Znaczne powierzchnie żyznych siedlisk występują na terenie Nadleśnictwa Turawa (obręb Kuźnice Kluczborskie) – okolice Grabic, między Młodnikiem, a Dębińcem oraz na terenie Nadleśnictwa Kup (obręb Kup) - okolice Grabczoka i Murowa. Natomiast największe zróżnicowanie siedlisk stwierdzono w Nadleśnictwie Kup (obręb Pokój) oraz w Nadleśnictwie Turawa (obręb Kuźnice Kluczborskie).

           

Brak opisu obrazka Dominującym gatunkiem drzewa jest sosna, która zajmuje ponad 80% powierzchni leśnej w gminie. Brak opisu obrazka

 

 

Pozostała część powierzchni przypada głównie na: dęby, świerki i olchy. Na niewielkich powierzchniach występują tu także: brzozy, buki, modrzewie, jesiony, graby, jodły oraz sosna czarna.

            Najliczniej reprezentowane w gminie są raczej młode drzewostany (do 60 lat),  a najmniejszą powierzchnię zajmują drzewostany ponad 100-letnie. Największe powierzchnie z drzewostanem ponad 80-letnim występują  na terenie obrębu Pokój (Nadleśnictwo Kup).