Logo BIP Logo ePUAP
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021r.

 

OGŁOSZENIE

Gminny Komisarz Spisowy w Murowie ogłasza otwarty i konkurencyjny
nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. poz. 1775, z późn.zm.), zwany dalej NSP 2021

Wójt Gminy Murów

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności
w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
w 2021 r. NSP 2021.

NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert: od dnia 1 – 9 lutego 2021 r.

1. Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

1) mieć ukończone 18 lat,

2) cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

3) posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

4) posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,

5) nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Informacje ogólne:

 1. Dane kandydatów na rachmistrzów spisowych są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy w Murowie. Kandydat na rachmistrza spisowego, którego dane zostaną zarejestrowane w systemie SER, otrzyma login do aplikacji e-learning. Na wskazany w ofercie adres e-mail zostanie wysłane hasło umożliwiające dostęp do systemu e-learning.

 2. Na podany w ofercie adres e-mail będą przekazywane informacje o terminie i formie szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza spisowego.

 3. Kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym. Szkolenia dla rachmistrzów spisowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza spisowego, przeprowadzany po szkoleniu, będzie realizowany za pomocą aplikacji e-learning. Kandydat podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługuje się własnym urządzeniem z dostępem do Internetu (rekomendujemy laptop, komputer, tablet). Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

 4. Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi), zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza. O kolejności na liście decydować będzie najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów z danej gminy (jako pierwsze kryterium) oraz najkrótszy czas, w jakim został napisany test w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów (jako drugie kryterium). Na liście będą zamieszczone przy każdym z kandydatów wyniki obu tych kryteriów.

 5. Kandydaci, którzy uzyskają najwyższe miejsce na liście, zostaną powołani na rachmistrzów spisowych (w liczbie adekwatnej do potrzeb), a następnie podpiszą umowę zlecenia z dyrektorem urzędu statystycznego – jako zastępcą wojewódzkiego komisarza spisowego. Pozostali kandydaci, których liczba przekracza zapotrzebowanie w danej gminie, stanowić będą zasób rezerwowy.

 6. Kandydat ma prawo wglądu do swojego testu i uzyskanego wyniku - niezwłocznie po ogłoszeniu wyników egzaminu testowego oraz żądania sprawdzenia WBS poprawności tego wyniku.

 7. Kandydat, po powołaniu na rachmistrza spisowego, zobowiązany jest do przesłania za pośrednictwem aplikacji e-learning danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia oraz zdjęcia do identyfikatora, które powinno spełniać określone wymagania:

a) jednolite tło, oświetlone, pozbawione cieni i elementów ozdobnych oraz innych osób,

b) format pliku – JPG,

c) rozmiar rzeczywisty zdjęcia – 23x30mm, co odpowiada:

- przy rozdzielczości 300 dpi, rozmiarowi 272x354 pixeli,

- przy rozdzielczości 600 dpi, rozmiarowi 543x709 pixeli.

Rachmistrz spisowy, wyłoniony w trybie otwartego naboru na zasadach określonych w ustawie o NSP 2021, wykonuje czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zlecenia zawartej z dyrektorem urzędu statystycznego, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu. Urządzenie zostanie przekazane rachmistrzowi na podstawie protokołu przekazania, stanowiącego załącznik do umowy zlecenia.

3. Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:

 1. przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19 z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego z zainstalowaną aplikacją formularzową;

 2. zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej;

 3. przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie (np. w przypadku rezygnacji, zachorowań itp.) lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

 

4. Oferta kandydata na rachmistrza spisowego musi zawierać https://bip.murow.pl/download/attachment/25816/formularz-oferta-kandydata-na-rachmistrza-spisowego-do-narodowego-spisu-powszechnego-ludnosci-i-mieszkan-w-2021-r.docx

1) Zgłoszenie zawierające:

a) imię (imiona) i nazwisko,

b) data urodzenia,

c) adres zamieszkania,

d) numer telefonu,

e) adres e-mail.

2) Oświadczenie o:

 1. nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe;

 2. posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia;

 3. znajomości języka polskiego w mowie i piśmie;

 4. świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

5. Składanie ofert:

 1. Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Murowie (tymczasowa siedziba: Zagwiździe ul.Lipowa 68, 46-030 Murów) lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej na skrzynkę e-mailową urzędu: spis@murow.pl , platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich).
  O dacie wpływu dokumentów decyduje:

 2. w przypadku osobistego złożenia dokumentów do Urzędu Gminy w Murowie lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera – data dostarczenia do urzędu,

 3. w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową Urzędu wskazaną w ogłoszeniu – data wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej nadawcy (data wysłania wiadomości e-mail),

 4. w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP – data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym),

 5. w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską – data stempla pocztowego.

 6. Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 7. Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Gminy www.bip.murow.pl oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Urzędzie Gminy w Murowie – nr tel.
  77 42 14 034, e-mail: spis@murow.pl lub sekretarz@murow.pl .

Gminny Komisarz Spisowy
Wójt Gminy Murów

/-/ Michał Golenia