Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Budowa geologiczna

Podłoże geologiczne terenu Gminy Murów stanowią utwory mezozoiczne,  triasowe, trzeciorzędowe i czwartorzędowe.

 

Trias reprezentowany jest przez utwory płytkich zbiorników wodnych okresowo łączących się z morzem, wykształcone jako łupki, iłowce, mułowce, piaskowce, wapienie i dolomity górnego triasu (kajper), miąższości kilkuset metrów.

 

Na utworach triasowych zalega warstwa górnomioceńskich iłów, mułków, piasków i żwirów trzeciorzędowych, miąższości do kilku - kilkunastu metrów.

 

            Generalnie najważniejszą formacją decydującą o budowie geologicznej terenu gminy Murów są osady czwartorzędowe, reprezentowane przez kompleks utworów plejstoceńskich (zlodowacenie środkowopolskie i północnopolskie) i holoceńskich.

 

Głównym i najstarszym utworem napowierzchniowym są gliny zwałowe oraz piaski i żwiry wodnolodowcowe stadiału maksymalnego (odrzańskiego) zlodowacenia środkowopolskiego, występujące w nieciągłej pokrywie w południowej i środkowej części gminy (poniżej doliny Bogacicy).

Na osadach stadiału maksymalnego zalega warstwa piasków i żwirów wodnolodowcowych stadiału warciańskiego zlodowacenia środkowopolskiego, w zwartej pokrywie na północ od doliny rzeki Bogacica.

 

W okresie zlodowacenia północnopolskiego  w obszarach przydolinnych w powstałe rozcięcia erozyjne współczesnych cieków wodnych osadzone zostały osady piaszczysto - żwirowe nadzalewowych teras rzecznych, budujące obecną terasę nadzalewową, wyniesioną 2 - 5  m. ponad poziom wody w dolinach Budkowiczanki, Bogacicy  i Grabicy oraz w północnej części w dolinie Stobrawy.

 

W okresie postglacjalnym na obszarze rozległych równin sandrowych rozwinęły się intensywne procesy eoliczne, wynikiem których jest wytworzenie na całym obszarze wydm w postaci pól, wałów i pojedynczych form. Jest to jeden z lepiej wykształconych i zachowanych zespołów wydm na obszarze Dolnego Śląska.

 

W okresie holoceńskim następuje formowanie współczesnych den dolinnych, wypełnionych piaszczysto - żwirowymi terasami rzecznymi, zalewowymi, o wysokości 1 - 3 m. ponad poziom lustra wody, lokalnie przykrytych osadami piaszczysto - pylasto - gliniastymi w postaci mady rzecznej. Miejscami w obrębie zagłębień bezodpływowych lub w połogich odcinkach dolin rzecznych wykształciły się drobnoziarniste, pylaste i miejscami w wkładkami organicznymi namuły rzeczne, o różnej miąższości. Są to najmłodsze utwory geologiczne na obszarze gminy Murów