Logo BIP Logo ePUAP
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Granty PPGR - wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

logotyp nagłowka.jpeg

W związku z ogłoszeniem Konkursu Grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach działania 5.1 „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 oraz faktem, iż Gmina Murów jest uprawniona do złożenia wniosku o przyznanie grantu na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów, których krewni w linii prostej pracowali w PGR położonym na terenie Gminy Murów, bądź innej gminy, prosimy rodziców i opiekunów prawnych o złożenie chęci otrzymania ww. sprzętu dla swojego dziecka/dzieci poprzez wypełnienie stosownych dokumentów i ich złożenie w sekretariacie danej szkoły, bądź Urzędzie Gminy w Murowie do 3 listopada br.

Kto może skorzystać ze wsparcia?

- dzieci uczące się oraz uczniowie szkół średnich, którzy mieszkają na terenie Gminy Murów, spełniający łącznie następujące warunki:

 • uczeń / uczennica zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej;
 • uczeń / uczennica jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/ opiekun prawny) osoby, która pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości lub gminie objętej funkcjonowaniem państwowego przedsiębiorstwa gospodarki rolnej;
 • uczeń / uczennica nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem, zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

UWAGA: Dzieci, które otrzymały w drodze użyczenia sprzęt komputerowy np. z programów "Zdalna Szkoła" / "Zdalna Szkoła +", ALE SPRZĘT TEN ZWRÓCIŁY DO SZKOŁY i nie pozostaje on w dyspozycji dziecka, są uprawnione do złożenia dokumentów na uzyskanie sprzętu.


Gmina Murów może otrzymać dofinansowanie na:

 • sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku zakupu komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);
 • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
 • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.


Osoby zainteresowane udziałem w Programie zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów:

 1. W przypadku uczniów niepełnoletnich:
 1. Zał. nr 7 - oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego (wymóg obowiązkowy);
 2. formularz zgłoszeniowy (wymóg obowiązkowy);
 3. w razie posiadania dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia członka rodziny w danym PPGR, wskazane jest dołączyć go do składanego oświadczenia (wymóg nieobowiązkowy).

Załączniki do pobrania:

PDFZałącznik_nr_7_Wzór_oświadczenia_rodzica_opiekuna_prawnego.pdf
PDFFormularz_zgłoszeniowy_grant_PPGR_Gm.Murów.pdf
Załączniki należy wydrukować w wersji kolorowej.
 

 1. W przypadku pełnoletniego ucznia szkoły średniej:
 1. Zał. nr 8 - oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność (wymóg obowiązkowy);
 2. formularz zgłoszeniowy (wymóg obowiązkowy);
 3. w razie posiadania dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia członka rodziny w danym PPGR, wskazane jest dołączyć go do składanego oświadczenia (wymóg nieobowiązkowy).

      Załączniki do pobrania:
      PDFZałącznik_nr_8_Wzór_oświadczenia_osoby_składającej_oświadczenie.pdf
      PDFFormularz_zgłoszeniowy_grant_PPGR_Gm.Murów.pdf
      Załączniki należy wydrukować w wersji kolorowej.


Dokumenty należy składać do dnia 3 listopada 2021r. (włącznie) w godzinach pracy i urzędowania:

 • w szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Murów, do których uczęszcza uprawnione dziecko (w sekretariacie);
 • w Urzędzie Gminy Murów, ul. Lipowa 68, Zagwiździe.

W przypadku pytań, informacji w przedmiotowej sprawie udzielają pracownicy Urzędu Gminy w Murowie, tel.: 77 4214034.

Złożenie dokumentów nie jest jednoznaczne z udziałem w projekcie i otrzymaniem sprzętu. Powyższe będzie uzależnione od:

 • wyniku weryfikacji złożonych dokumentów;
 • wyniku naboru i wysokości dofinansowania otrzymanego przez Gminę Murów w konkursie grantowym Cyfrowa – Gmina – Wsparcie dla rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym.


Więcej informacji na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Plik zawierający pytania i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania opublikowany przez Ministerstwo: PDFFAQ_-_Granty_PPGR_1510.pdf

logotyp stopka.jpeg