Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

„Gospodarka wodno-ściekowa” PROW 2014-2020 - poszerzenie zakresu operacji polegającej na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w Starych Budkowicach

Zgodnie z aneksem nr 2 z dnia 14.09.2021 r. do umowy o przyznanie pomocy nr 00049-65150-UM0800060/19 z dnia 06.07.2020 r. poszerzono na wniosek Gminy Murów zakres rzeczowo-finansowy operacji pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową studni rezerwowej na stacji uzdatniania wody w Starych Budkowicach oraz przebudową oczyszczalni ścieków w Murowie”. Poszerzenie zakresu rzeczowo-finansowego operacji w zakresie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na ulicach - Targowej (II etap) i Zagwiździańskiej w Starych Budkowicach było możliwe z racji na oszczędności wynikające z rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz podpisanej umowy na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej na ulicach - Ogrodowej, Młyńskiej i Oleskiej. Wykonawcą dotychczasowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej jest firma Przedsiębiorstwo Inżynierii Wodnej i Ochrony Środowiska Sp. z o.o. z siedzibą w Oleśnicy. 
Z dniem 29.10.2021 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej na ulicach - Targowej (II etap) i Zagwiździańskiej w Starych Budkowicach. Wykonawcą robót została również ww. firma, którą wyłoniono w drodze trybu podstawowego bez negocjacji (zgodnie z ustawą PZP).
Przypominamy, iż na realizację całości zakresu rzeczowo-finansowego operacji Gmina Murów otrzymała dofinansowanie na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020 (dalej: PROW 2014-2020).

Tytuł operacji: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową studni rezerwowej na stacji uzdatniania wody w Starych Budkowicach oraz przebudową oczyszczalni ścieków w Murowie
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Typ operacji: Gospodarka wodno-ściekowa
Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii
Całkowita wartość zadania: 3 870 365,11zł brutto
Wysokość kosztów kwalifikowalnych operacji: 3 041 338,30zł netto
Wartość dofinansowania ze środków pozabudżetowych: 1 935 203,00zł
Procentowy udział dofinansowania: 63,63%
Okres realizacji zadania: 2021-2022
Cel realizacji operacji: Rozwój infrastruktury technicznej dla mieszkańców gminy Murów poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej i budowę studni rezerwowej stacji uzdatniania wody w Starych Budkowicach oraz przebudowę oczyszczalni ścieków w Murowie
Efekty rzeczowe realizacji projektu: System kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych o długości 2.9 km, przebudowana została jedna oczyszczalnia ścieków oraz wybudowana została jedna studnia rezerwowa stacji uzdatniania wody


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Logotyp_kanalizacja_PROW_2014-2020.jpeg