Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Ważna aktualizacja - Granty PPGR - wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

logotyp nagłowka.jpeg

   Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że zmianie uległy wymagania dotyczące weryfikacji złożonych przez Państwa oświadczeń w ramach przeprowadzonego naboru dla konkursu „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”.

Gmina Murów (Wnioskodawca) została zobowiązana do weryfikacji złożonych oświadczeń w zakresie zatrudnienia w PGR na podstawie udokumentowania ich następującymi dokumentami: zaświadczeniami lub innymi dokumentami wystawionymi przez instytucje organów publicznych (świadectwo pracy, umowa o pracę, zaświadczenie z KOWR, zaświadczenie z ZUS lub inny dokument wydany przez instytucję organu publicznego poświadczającego zatrudnienie w PGR).

Ponadto zobowiązano gminę Murów (Wnioskodawca) do weryfikacji złożonych oświadczeń w zakresie pokrewieństwa w linii prostej na podstawie udokumentowania ich następującymi dokumentami: zaświadczeniami lub innymi dokumentami wystawionymi przez instytucje organów publicznych (odpisy aktów stanu cywilnego, itd).

Według zaktualizowanych informacji od weryfikatora Komisji Przyznającej Granty informacje takie jak zeznania osób fizycznych, nie stanowią podstawy do uznania prawidłowego poświadczenia zatrudnienia w PGR.

W związku z powyższym rodzice/opiekunowie prawni oraz osoby pełnoletnie składające oświadczenie we własnym imieniu zobowiązane są do dostarczenia dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PGR do Urzędu Gminy Murów w godzinach pracy urzędu w terminie do 13.12.2021 r. Ważne, aby w przypadku dostarczenia kopii dokumentów potwierdzić ich autentyczność z oryginałem – kopia musi posiadać obowiązkowo klauzulę „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM”, klauzula ta powinna być zaopatrzona czytelnie: imieniem i nazwiskiem, datą, miejscowością potwierdzenia dokumentu i podpisem.

Brak przedłożenia wymaganych dokumentów w terminie do 13.12.2021 r. spowoduje odrzucenie złożonych oświadczeń.

Osoby, które dostarczyły już ww. dokumenty nie muszą tego robić ponownie.

Uzupełnienie wniosku nie gwarantuje otrzymania wsparcia w ramach programu.