Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Program wsparcia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Celem Programu jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy, jako elementów rozwoju rynku pracy, a także przeciwdziałanie bezrobociu - poprzez udzielanie niskooprocentowanych pożyczek na podejmowanie działalności gospodarczej oraz tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych.

Oferowane wsparcie:

1) Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej dla niezatrudnionych i nie wykonujących innej pracy zarobkowej:

•absolwentów szkół i uczelni wyższych do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego;
•zarejestrowanych bezrobotnych;
•studentów ostatniego roku studiów wyższych (studiów I i II stopnia, jednolitych studiów magisterskich).

2) Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez Powiatowy Urząd Pracy dla:


•osób, które uzyskały pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej;
•podmiotów, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 i 1a oraz ust. 1a Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj.:
-podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
-niepublicznych szkół,
-niepublicznych przedszkoli,
- osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zamieszkujących lub mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będących posiadaczami gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym lub prowadzących dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych lub w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, zatrudniających w okresie ostatnich 6 miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy,
•żłobków lub klubów dziecięcych tworzonych i prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których mowa w przepisach o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

3) Bezpłatne doradztwo i szkolenia dla pożyczkobiorców, w szczególności z zakresu:

•zakładania działalności gospodarczej;
•form opodatkowania działalności gospodarczej;
•prowadzenia księgowości.
oraz dla ubiegających się o pożyczkę - z zasad aplikowania o wsparcie.

Więcej na stronie Pośrednika Finansowego: kliknij tutaj.