Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Budowa kanalizacji

Tytuł projektu:
Rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Murów.

DSC00751 [].jpeg DSC00752 [].jpeg DSC00753 [].jpeg

Co będzie zrobione ?
Budowa, przebudowa, remont obiektów budowlanych oraz zakup lub modernizacja urządzeń do odprowadzania, oczyszczania i przesyłu ścieków,  zmniejszających negatywny wpływ zanieczyszczeń na środowisko.

Projekt składa się z następujących zadań:
I.  Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Zagwiździu – etap II
II. Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków z Murowie.

Zakładane rezultaty przedsięwzięcia to zwiększenie liczby osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej (288 osób), zwiększenie przepustowości sieci kanalizacyjnej (46.3m3/dobę) oraz przebudowa oczyszczalni ścieków.
Projekt umożliwia podłączenie do istniejącej sieci i oczyszczalni innych użytkowników w ramach ustanowionej aglomeracji.

Dofinansowanie:
Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Cel:
Celem krótkoterminowym jest podniesienie poziomu wyposażenia gminy w zakresie podstawowej infrastruktury komunalnej.
Celem długoterminowym jest ochrona wód dorzecza Górnej Odry poprzez oczyszczenie i monitoring odprowadzanych ścieków z terenu gminy w wyniku rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków oraz budowy nowych odcinków systemu kanalizacji sanitarnej.

Koszty:
Całkowita wartość projektu: 7 781 532,87 zł,
Wkład własny nie mniejszy niż: 798 188,16 zł,
Dofinansowanie: 4 523 066,24 zł.

Zakończenie rzeczowe realizacji: 16-08-2011 r.
Zakończenie finansowe realizacji: 16-09-2011 r.

logo oczyszczalnia.jpeg