Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Kapitał ludzki

Od września 2012r. Gmina Murów realizuje dwa projekty:

1).  „Szkoła na szóstkę” realizowany w PSP Murów i PSP Stare Budkowice

2). „Ja-mój czas- moja decyzja- moja przyszłość” realizowany w Publicznym  Gimnazjum w Zagwiździu  

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Publiczna Szkoła Podstawowa_Stare Budkowice Publiczna Szkoła Podstawowa_Murów Publiczne Gimnazjum w Zagwiździu

Nadrzędnymi celami projektów jest wzmocnienie równych szans rozwoju, wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej dla objętych wsparciem uczniów.

"Szkoła na szóstkę"

Projekt obejmuje 2 szkoły podstawowe z terenu Gminy Murów. Wsparciem w ramach projektu objętych zostało 250 uczniów (129 dziewczynek i 121 chłopców). Dobór dzieci do uczestnictwa w projekcie nastąpił w oparciu o przeprowadzoną w szkołach diagnozę sytuacji, dokonaną przez szkolne zespoły nauczycieli. Prowadzono również rozmowy z rodzicami i opiekunami prawnymi uczniów. Proces rekrutacji uwzględniał zasadę równość szans kobiet i mężczyzn, w tym zasadę równości płci - wszystkie osoby z grupy docelowej, mogły i mogą uczestniczyć w zajęciach na równych zasadach.

W ramach zajęć dodatkowych każdy uczeń ma możliwość uczestniczenia w zajęciach:

- dydaktyczno-wyrównawczych,
- opieka pedagogiczno-psychologiczna;
- dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne;
- zajęcia innowacyjne;
- poradnictwo i doradztwo edukacyjno-zawodowe.

Termin realizacji projektu 01.09.2012 do 30.06.2013r.

Kwota dofinansowania – 235.725,00 zł obejmuje 100 % kosztów realizacji projektu.„Ja-mój czas-moja decyzja-moja przyszłość”

Projekt obejmuje Publiczne Gimnazjum w Zagwiździu położone na terenie Gminy Murów. Wsparciem w ramach projektu objętych zostało 84 uczniów (41 dziewczynek i 43 chłopców). Dobór dzieci do uczestnictwa w projekcie nastąpił w oparciu o przeprowadzoną w szkołach diagnozę sytuacji, dokonaną przez szkolne zespoły nauczycieli. Prowadzono również rozmowy z rodzicami i opiekunami prawnymi uczniów. Proces rekrutacji uwzględniał zasadę równość szans kobiet i mężczyzn, w tym zasadę równości płci - wszystkie osoby z grupy docelowej, mogły i mogą uczestniczyć w zajęciach na równych zasadach.

W ramach zajęć dodatkowych każdy uczeń uczestniczy w zajęciach:
- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze;
- zajęcia z doradztwa i opieka pedagogiczno-psychologiczna;
- dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne;
- poradnictwo i doradztwo edukacyjno-zawodowe.

Termin realizacji projektu 01.09.2012 do 30.06.2013r.

Kwota dofinansowania – 155.596,00 zł obejmuje 100% kosztów realizacji projektu