Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Spis Powszechny

 

I.                    Niezbędne wymagania dla kandydatów:
1)      ukończone 18 lat,
2)      co najmniej średnie wykształcenie (wskazane jest by rachmistrzami byli studenci uczelni rolniczych, geodezyjnych lub ekonomicznych),
3)      zamieszkiwać, pracować lub pobierać naukę na terenie Gminy Murów ,
4)      pełna sprawność fizyczna,
5)      umiejętności interpersonalne (łatwe nawiązywanie kontaktów, skuteczne komunikowanie się z respondentami, asertywność),
6)      obowiązkowość, rzetelność i staranność oraz umiejętność organizacji pracy własnej),
7)      znajomość zagadnień z zakresu rolnictwa w podstawowym zakresie,
8)      umiejętności obsługi komputera,
9)      znajomość terenu gminy.
 
II.                 Wymagane dokumenty:
1)      Pisemne zgłoszenie kandydatury z podpisem zawierającym następujące dane:
- imię, nazwisko,
- adres zamieszkania,
- nr telefonu kontaktowego, adres e-mail,
- data urodzenia,
- miejsce zatrudnienia (w przypadku uczniów/studentów miejsce pobierania nauki),
- informacja o ewentualnym pobieraniu renty, emerytury bądź o posiadanym statusie bezrobotnego),
2)      kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
3)      DOCOświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych.doc
4)      DOCOświadczenie o niekaralności.doc    
5)      DOCOświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.doc 
 
III.               Harmonogram zadań-dyspozycyjność rachmistrzów:
1)      20 czerwca – 31 lipca 2010r. – szkolenie rachmistrzów,
- czas trwania szkolenia 4 dni (24 godziny szkoleniowe, z czego 18 godzin będzie poświęcone na omówienie i warsztaty z aplikacją mobilną w trybie obchodu i spisu) zakończonego egzaminem,
            2)   09-23 sierpnia 2010r. – obchód przedspisowy,
            3)   06-07 września 2010r. szkolenie uzupełniające oraz odprawa przedspisowa dla rachmistrzów,
            4)   08 września – 31 października 2010r. spis rolny.
 
W czasie swojej pracy rachmistrz spisowy będzie posługiwał się urządzeniem typu hand-held, wyposażonym w specjalnie opracowaną aplikację formularzową, opracowanie GIS (system informacji geograficznej) oraz moduł aplikacji zarządczej (kalendarz pracy).
 
Ważna informacja!
Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych ogłoszony przez Wójta jest pierwszym etapem naboru. Osoby wybrane w pierwszym etapie zobligowane są do wzięcia udziału
w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz warsztatach nt. posługiwania się terminalami i zainstalowanymi na nich aplikacjami. Kandydat, który nie wziął udziału
w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
 
Drugim etapem naboru jest powołanie rachmistrzów przez dyrektora urzędu statystycznego na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o treści określonej w art. 12 ustawy o statystyce publicznej.
 
IV.              Termin składania podań: 1-9 czerwca 2010 roku.
 
V.                 Miejsce składania podań:
 
Urząd Gminy Murów
ul. Dworcowa 2
46-030 Murów
Sekretariat (pok. Nr 11)
 
Wymagane dokumenty należy składać w formie pisemnej osobiści lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu podania do Urzędu) z dopiskiem: „Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego w Powszechnym Spisie Rolnym 2010”
 
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.
 
Kandydaci, którzy złożą dokumenty terminowo oraz będą one kompletne zostaną telefonicznie poinformowani o rozmowie kwalifikacyjnej.
 
      Gminny Komisarz Spisowy - Wójt Gminy Murów Andrzej Puławski